Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AN INVESTIGATION OF HIGH SCHOOL STUDENTS’ PERCEPTIONS ABOUT FATIH PROJECT
(LİSE ÖĞRENCİLERİNİN FATİH PROJESİYLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME )

Author : Meltem KURTOĞLU ERDEN  , Süleyman Sadi SEFEROĞLU  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 8
Page : 15-31
    


Summary

The aim of this study is to investigate high school students’ perception about the usage of interactive boards and tablets. It also aims to investigate students’ perception about FATİH Project in general. The study was conducted in a high school designated as a pilot school in Ankara. The study was designed using the case study method. The data were collected in two steps. Focus group interview method was used in the first stage and semi-structured interview method was used in the second step. When the results were examined, it was noticed that the students were generally satisfied with the distribution of the tablets, but the reason why each student was satisfied differed according to the purpose of the use of tablets by students. For example, to some student tablets make studying more enjoyable. On the other hand, for some students, tablets are nothing more than a device for entertainment and listening to music. In order for the project to be successful, it could be said that students should be informed and guided about how to use tablet computers during teaching-learning processes. It is also suggested that teachers support students’ use of technology in teaching-learning processes.Keywords

FATİH Project, information and communication technologiesAbstract

Bu çalışmanın amacı FATİH projesi ile birlikte pilot okul olarak belirlenen bir okulda eğitim görmekte olan ve tablet bilgisayar dağıtılan öğrencilerin tablet bilgisayar ile etkileşimli tahta kullanımı konusundaki değerlendirmelerini incelemektir. Çalışmada ayrıca öğrencilerin FATİH projesiyle ilgili genel değerlendirmeleri irdelenmektedir. Çalışma Ankara’da FATİH Projesi kapsamında pilot okul olarak belirlenen bir ortaöğretim kurumunda gerçekleştirilmiştir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması modeli kullanılarak desenlenmiştir. Veriler iki aşamada toplanmıştır. İlk aşamada odak grup görüşmesi, ikinci aşamada ise yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Analiz sonuçları öğrencilerin tablet dağıtımından genel olarak memnun kaldıklarını göstermektedir. Ancak öğrencilerin memnuniyetleriyle ilgili gerekçelerin, onların tablet kullanım amaçlarına göre farklılaştığı dikkat çekmektedir. Bu bağlamda örneğin bazı öğrencilere göre tabletler ders çalışmayı daha keyifli hale getirirken, bazı öğrencilere göre de tablet sadece eğlence ve müzik dinleme amacıyla kullanılan bir cihazdan başka bir şey değildir. Elde edilen bulgulara bakıldığında, proje başlangıcında hedeflenen durumdan farklı bir noktaya gelindiği görülmektedir. Ayrıca, projenin amacına ulaşabilmesi için öğrencilerin öğrenme-öğretme süreçlerinde tablet bilgisayarlardan nasıl faydalanacakları konusunda daha açık bilgilendirilmeleri ve bu süreçte yönlendirilmeleri gerektiği önerilebilir. Buna ek olarak öğretmenlerin teknolojinin eğitimde kullanılması süreçlerinde öğrencilere gerekli rehberliği yapmalarının önemli olduğu söylenebilir.Keywords

FATİH Projesi, bilişim teknolojileri

Advanced Search


Announcements

    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijetsar.ijetsar@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri