Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE ATTITUDES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS TOWARDS SCIENCE AND SOCIAL STUDIES COURSES
(İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİNE VE SOSYAL BİLGİLER DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ )

Author : Ümit İZGİ ONBAŞILI  , Burcu SEZGİNSOY ŞEKER  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 10
Page : 367-383
    


Summary

The study aims to identify the fourth graders’ attitudes towards the courses of science and social studies and the correlations between them. The study was conducted with the participation of 285 fourth graders attending the primary schools in Mersin and Balıkesir in 2017-2018 academic year. The “Attitudes towards Science Scale” developed by Geban, Ertepınar, Yılmaz, Altın and Şahbaz (1994) and the “Attitudes towards Social Studies Course Scale” developed by Kalın and Topkaya (2017) were used in this study as the tools of data collection. The Cronbach’s Alpha internal consistency coefficient was found to be .84 for the attitudes towards social studies course. The attitudes towards science scale is a five-pointed Likert type scale of 15 items. The reliability for the scale was found as 0.88. At the end of the study, the fourth graders’ attitudes towards science course and social studies course were analysed according to gender and the city where they lived, and consequently, recommendations were made to their teachers. The most important finding obtained in the study was that there were medium, positive and significant correlations between fourth graders’ attitudes towards science course and their attitudes towards social studies course. Thus, the interpretation that the two courses influence each other can be made. In this context, it can be concluded that these two courses should be handled within the framework of common themes with an interdisciplinary understanding.Keywords

Primary school, science, social studies, attitudeAbstract

çalışmanın amacı ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersine ve sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarını ve aralarındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırma; Mersin ve Balıkesir illerinde yer alan ve 2017-2018 öğretim yılına devam eden 285 ilköğretim 4. sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Araştırmada; Geban, Ertepınar, Yılmaz, Altın ve Şahbaz (1994) tarafından geliştirilen "Fen Bilgisi Tutum Ölçeği" ve Kalın ve Topkaya (2017) tarafından geliştirilen "Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutum Ölçeği" veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. "Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutum Ölçeği" 12 maddeden oluşan ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı .84 tür. "Fen Bilgisi Tutum Ölçeği" 15 maddeden oluşan beşli likert tipindedir. Ölçeğin güvenirliği 0.88 olarak belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda; ilkokul 4. Sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersine ve sosyal bilgiler dersine yönelik tutumları öğrencilerin cinsiyetlerine, yaşadıkları ile göre analiz edilmiş ve öğretmenlere tavsiyelerde bulunulmuştur. Araştırmanın en önemli bulgusu ise ilkokul 4.sınıf öğrencilerinin fen bilgisi ve sosyal bilgiler derslerine yönelik tutumları arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğunun ortaya konmasıdır. Böylece, iki kursun birbirini etkilediği yorumu yapılabilir. Bu bağlamda, bu iki dersin disiplinlerarası bir anlayışla ortak temalar çerçevesinde ele alınması gerektiği sonucuna varılabilir.Keywords

İlköğretim, fen bilimleri, sosyal bilgiler, tutum

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijetsar.ijetsar@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri