Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE OPINIONS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS ABOUT AROUSING MATHEMATICAL CURIOSITY IN STUDENTS
(İlkokul Öğretmenlerinin Öğrencilerde Matematiksel Merak Oluşturabilme İle İlgili Görüşleri )

Author : Veli TOPTAŞ    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 10
Page : 384-398
    


Summary

Abstract In this study, it is aimed to introduce the term “mathematical curiosity” to the literature and to examine the views of classroom teachers in order to create and develop mathematical curiosity in students by starting from the concept of curiosity. For this purpose, the researcher conducted a semi-constructivist interview with 15 class teachers who were randomly selected using the phenomenological method, one of the qualitative research patterns. The classroom teachers were asked 5 questions about how they handle mathematics in general and what effect mathematical curiosity can have on the students. It is concluded in the study that it is a rather demanding but necessary task to draw the students' curiosity, interest and attention on the subject while teaching mathematics, which is abstract. Therefore, it is considered necessary for ”mathematical curiosity" to be handled within the education system and improved through studies on it by both teachers and researchers. Parents can be interviewed about curiosity and how to increase the mathematical curiosity of their children and various practices can be made accordingly.Keywords

Keywords: Mathematical curiosity, curiosity, mathematics teaching, classroom teacherAbstract

Özet Bu çalışmada hem “matematiksel merak” terimini literatüre kazandırmak hem de merak kavramından yola çıkılarak öğrencilerde matematiksel merakı oluşturabilmek ve geliştirebilmek adına sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmacı nitel araştırma desenlerinden biri olan Fenomenolojik metodu kullanarak random seçilen 15 sınıf öğretmeni ile yarı yapılandırmacı bir görüşme yapmıştır. Sınıf öğretmenlerine genel anlamda matematik dersini nasıl işlediklerini ve matematiksel merakın öğrenciler üzerinde ne gibi bir etkisi olabileceği üzerine 5 adet soru sorulmuştur. Çalışma sonucunda, öğretmenlerin soyut olan matematik öğretimini yaparken öğrencilerin merak, ilgi ve dikkatlerini konunun üzerine çekmenin oldukça zahmetli ve bir o kadar da gerekli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu yüzden “matematiksel merak”ın eğitim-öğretim sistemine girmesinin ve üzerinde çalışmalar yapılarak geliştirilmesini hem öğretmenler hem de araştırmacı tarafından oldukça gerekli görülmektedir. Öğrencilerin en yakından tanıyan veliler ile “merak”tan yola çıkarak çocuklarında matematiksel merakın nasıl artırılabileceği üzerine görüşülüp çalışmalar geliştirilebilir.Keywords

Anahtar Kelimeler: Matematiksel merak, merak, matematik öğretimi, sınıf öğretmeni

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijetsar.ijetsar@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri