Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MATHEMATICS LITERACY CURRICULUM DESIGN BASED ON QUESTION WRITING
(SORU YAZMA ODAKLI BİR MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖĞRETİM PROGRAMI TASARIMI )

Author : Furkan DEMİR    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 11
Page : 35-62
    


Summary

The purpose of this study is to design, test and evaluate mathematics literacy curriculum based on a constructivist approach towards pre-service teachers. This study is conducted on primary school mathematics pre-service teachers. Data for the main elements of the curriculum are obtained from document analysis in related mathematics literacy teaching. Data for testing and the development of a curriculum template are obtained from semi-structured forms obtained from classes in the application process. The data for the evaluation of the curriculum are obtained from the pre-test, interviews, and the post-test. Obtained findings show that pre-service teachers attended activities with interest and in an active way relating daily life with teaching and preferred to work with groups. These findings show that the constructivist approach in mathematics literacy curriculum is suitable to serve as a basis. At the end of teaching, it is observed that the pre-service teachers gained competencies such as knowing basic concepts of mathematics literacy, selecting among current problems used in this field and develop new problems to be used in this field. Additionally, opportunities and challenges faced by pre-service teachers in the new problem development process are identified. According to those included in the critical category of teaching content show that the number of question transformation activities should be increased under the scope of the curriculum. Accordingly, it is believed that it is beneficial to include mathematics literacy curriculum in the undergraduate programs.Keywords

Mathematics literacy curriculum, PISA, question writingAbstract

Bu çalışma, öğretmen adaylarına yönelik yapılandırmacı yaklaşım temelinde bir matematik okuryazarlığı dersi öğretim programının tasarlanmasını, denenmesini ve değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Çalışma ilköğretim matematik öğretmeni adayları ile yürütülmüştür. Öğretim programının temel öğelerine ilişkin veriler, matematik okuryazarlığı öğretimine ilişkin literatürde yer alan çalışmaların dokuman analizine tâbi tutulması ile elde edilmiştir. Öğretim programı taslağının denenmesi ve geliştirilmesine ilişkin veriler, uygulama sürecinde yürütülen derslerin yarı yapılandırılmış formlarla gözlenmesinden elde edilmiştir. Öğretimin değerlendirilmesine ilişkin veriler ön testten, mülâkatlardan ve son testten elde edilmiştir. Elde edilen bulgular, kendi günlük yaşamları ile öğretimi ilişkilendirmeyi gerektirdiği için etkinliklere öğretmen adaylarının ilgiyle ve aktif olarak katıldıklarını ve grupla çalışmayı tercih ettiklerini göstermiştir. Bu bulgular, matematik okuryazarlığı öğretiminde yapılandırmacı yaklaşımın temel alınmasının elverişli olduğunu göstermiştir. Öğretimin sonunda, öğretmen adaylarının matematik okuryazarlığı temel kavramlarını bilme, mevcut problem durumları arasından bu alanda kullanılabilecek olanları seçme ve bu alanda kullanılabilecek yeni problem durumları geliştirme yetkinliklerine önemli ölçüde eriştikleri gözlenmiştir. Ayrıca, araştırma kapsamında öğretmen adaylarının yeni problem durumu geliştirme sürecinde karşılaştıkları fırsat ve güçlüklere ilişkin tespitlere de varılmıştır. Bunlardan öğretimin içeriğine ilişkin eleştiriler kategorisinde yer alanlara göre, öğretim programı kapsamında yer verilen soru dönüştürme etkinliklerinin sayıca artırılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu çalışma kapsamındaki matematik okuryazarlığı öğretim programına lisans programlarında yer verilmesinin yararlı olacağı düşünülmüştür.Keywords

Matematik okuryazarlığı öğretim programı, PISA, Soru yazma

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijetsar.ijetsar@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri