SCHOOL WELL-BEING OPINIONS AND SCHOOL-RELATED EXPECTATIONS OF THE SOCIO-ECONOMICALLY DISADVANTAGED STUDENTS WITH LOW ACADEMIC ACHIEVEMENT
(SOSYO-EKONOMİK BAKIMDAN DEZAVANTAJLI VE AKADEMİK BAŞARISI DÜŞÜK ÖĞRENCİLERİN OKUL İYİ OLUŞLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE OKULDAN BEKLENTİLERİ )

Author : Ramazan ATASOY  , Celalettin ÖZDEN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 12
Page : 995-1050
    


Summary

In this study, it is aimed to evaluate the opinions, well-being and the expectations of socio-economically disadvantaged students with low academic achievement regarding the school. The research was designed in the phenomenology pattern and interview technique which is one of the qualitative research methods. The study group consists of 24 students. The data are analyzed by content analysis. In the study, the well-being of the students related to the school was found to be related to cognitive, psychological, social and physical variables and it was concluded that it contained a multidimensional and interactive structure. When students explained their relatively poor performance, they attributed the situation to the following elements: their inability to focus on success, the lack of planned working methods, lack of responsibility and lack of appreciation, computer and telephone addictions, teacher-student relations and teacher-teaching techniques, lack of self-confidence and motivation from constantly low grades, and peer bullying. However, students tend to view the school as a playground. It was concluded that low academic achievement damages students 'commitment to school and perceived positive school climate and negatively affects students' well-being. This research is believed to offer a different perspective to policy makers and administrators in education in creating a school ecosystem that also takes student views into account.Keywords

Education, well-being, disadvantaged students, academic achievementAbstract

Bu çalışmada, sosyoekonomik olarak dezavantajlı ve akademik başarıları düşük öğrencilerin okula ilişkin görüşleri ve okuldan beklentilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim deseninde ve görüşme tekniğinde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 24 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmada, öğrencilerin okula ilişkin iyi oluşları bilişsel, psikolojik, sosyal ve fiziksel değişkenlerle ilişkili bulunmuş olup çok boyutlu ve etkileşimli bir yapı içerdiği sonucuna ulaşılmıştır. Öğrenciler görece düşük performanslarını açıklamada başarıya odaklanamamalarına, planlı bir çalışma yöntemlerinin olmamasına, sorumluluk verilmemesine ve takdir görmemelerine, bilgisayar ve telefon bağlılıklarına, öğretmen-öğrenci ilişkilerine ve öğretmenlerin ders anlatım tekniklerine, sürekli düşük not almaktan kaynaklı özgüven ve motivasyon eksikliğine ve akran zorbalığına bağladıkları görülmüştür. Bununla birlikte, öğrenciler okulu bir oyun parkı gibi görme beklentisindedirler. Düşük akademik başarı öğrencilerin okula bağlılıklarına ve algılanan pozitif okul iklimine zarar vermekte olup öğrencilerin iyi oluşlarını olumsuz yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu araştırmanın öğrenci görüşlerini de dikkate alan bir okul ekosistemini oluşturmada eğitimde politika yapıcılarına ve yöneticilerine farklı bir perspektif sunacağı düşünülmektedir.Keywords

Eğitim, iyi oluş, dezavantajlı öğrenciler, akademik başarı