PROSPECTIVE CLASSROOM TEACHERS’ OPINIONS ABOUT PRACTICAL VALUES EDUCATION
(SINIF EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ UYGULAMALI DEĞER ÖĞRETİMİNE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ )

Author : SEHER YARAR KAPTAN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 15
Page : 1408-1469
    


Summary

This paper intends to draw a picture of prospective classroom teachers’ minds regarding practical values education. It was carried out on 68 undergraduate students enrolled in the 3rd grade at the Department of Classroom Teaching in Education Faculty of a state university. Mixed method was used blending qualitative and quantitative research methods. Quantitative data were collected with Schwartz Values Scale and Personal Data Form while qualitative aspect was measured by using an open-ended form titled Values Education Opinion Form. The quantitative data set was processed with descriptive statistics and paired samples t tests wheras the qualitative data were subjected to both descriptive analysis and content analysis. As a result, the prospective teachers got the highest point from “benevolence” and the lowest point from “power” value in the post-test. Also, the post-test scores were higher than the pre-test for “self-direction”, “conformity”, “power”, “tradition” and “benevolence” at a significant level. The prospective teachers were seen to have tendency to follow moral reasoning among the basic approaches of values education, character education among value teaching initiatives, and action learning among other approaches of values education. Apart from these, a large number of the respondents stated that values education should be practiced in all courses. In addition, the participants offered a total of seventeen new values for putting into the existing curriculum. The leadings ones were “tolerance”, “mercy”, “respect”, “adherency” and “solidarity”. By the same token, according to some respondents, none of the values in the current version of the curriculum should be omitted as they are satisfactory in this way. Also, they seem to need guidance for practical education of values as well as theoretical sense of “value”. So, our recommendation is to insert more of practical training of values which are acknowledged on universal and national level, into undergraduate courses.Keywords

Social studies, life studies, value, values education, toleranceAbstract

Araştırma, bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalında 3. Sınıfta öğrenim gören 68 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Araştırma, nicel ve nitel araştırma yaklaşımlarının bir arada kullanıldığı karma yöntem çalışmasıdır. Araştırmanın nicel boyutunda veri toplama aracı olarak Schwartz Değerler Listesi, kişisel bilgi formu; nitel boyutunda ise “Değer Eğitimi Görüş Formu” kullanılmıştır. Nicel veriler betimsel istatistikler ve ilişkili örneklemler için t testi; nitel veriler ise, betimsel ve içerik analizi birlikte kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; öğretmen adaylarının son test puan ortalamalarının yardımseverlik boyutunda en yüksek ve güç değer boyutunda en düşük olduğu tespit edilmiştir. Sınıf eğitimi öğretmen adaylarının son test puanlarının öz yönelim, uyum, güç, geleneksellik ve yardımseverlik değer tiplerinde ön teste göre artış gösterdiği tespit edilmiştir. Nitel verilerden elde edilen sonuçlar ise, öğretmen adaylarının genel değer eğitimi yaklaşımları arasında en fazla ahlaki muhakeme yaklaşımını, değer öğretimi hareketleri arasında ise karakter eğitimi yaklaşımını ve diğer değer eğitimi yaklaşımları arasında ise eylem öğrenme yaklaşımını önemsedikleri belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının büyük bir bölümü tüm derslerde değer öğretiminin kullanılması gerektiğini ifade etmişlerdir. Sınıf eğitimi öğretmen adayları öğretim programlarına eklenmesi için on yedi farklı ifade kullanmıştır. Frekansı en yüksek olan değerler ise; hoşgörü, merhamet, saygı, vefa ve dayanışma olarak belirlenmiştir. Ayrıca öğretim programlarından çıkarılması gereken değer olmadığını ifade eden ve programdaki değerlerin yeterli olduğunu düşünen öğretmen adaylarının olduğu tespit edilmiştir. Sınıf eğitimi öğretmen adaylarının teorik olarak “değer” bilinci ile birlikte değer eğitimi konusunda uygulamaya dönük rehberliğe ihtiyaç duydukları gerçeğinden hareketle evrensel olarak kabul edilen değerler başta olmak üzere toplum olarak sahip olmamız gereken değerlere yönelik lisans öğretim programlarında daha fazla uygulamaya yer verilmesi gerekliliği araştırmanın en önemli önerilerinden biri olarak sunulmuştur.Keywords

Sosyal bilgiler, hayat bilgisi, değer, değer eğitimi, hoşgörü