Abstract


GRUP ARAŞTIRMASI YÖNTEMİ’NİN ÖĞRENCİLERİN TARİHİ ÇEVRE BİLGİSİ VE KÜLTÜREL MİRASI KORUMA BİLİNCİ ÜZERİNDE ETKİSİ

Bu araştırmanın amacı, Grup Araştırması yönteminin öğrencilerin tarihi çevre bilgisi ve tarihi çevreyi koruma bilinci üzerindeki etkisini tespit etmektir. Araştırmada kontrol gruplu, ön test-son test deneysel desen kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 2016-2017 eğitim-öğretim yılının birinci döneminde Trabzon’da bulunan bir lisenin 9. Sınıflarında öğrenim gören iki sınıfın 50 öğrencisi oluşturmuştur. Sınıflardan biri deney, diğeri kontrol grubu olarak tesadüfi örnekleme ile seçilmiştir. Araştırmanın verileri, Tarihi Çevre Görüş Ölçeği ve Yarı Yapılandırılmış Mülakat Formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız örneklemler t-testi ve bağımlı örneklemler t-testi kullanılmıştır. Her iki yönteminde öğrencilerin bilişşel ve duyuşsal öğrenmelerini olumlu yönde etkilediği anlaşılmıştır. Ancak Grup Araştırması tekniğinin mevcut programa göre tarihi çevre bilgisini artırmada ve tarihi çevreyi koruma bilinci geliştirmede daha etkili olduğu görülmüştür. Grup Araştırması tekniği uygulanarak yapılan eğitim sonunda öğrencilerin tarih bilincinin arttığı, tarihe karşı olumsuz tutumların değiştiği görülmüştür.Keywords

Yerel Tarih, Tarihsel Çevreyi Koruma Bilinci, Grup Araştırması.

References