Abstract


GÜZEL SANATLAR LİSELERİNDEKİ BİLİŞİM DESTEKLİ MÜZİK DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN DERSE YÖNELİK İÇERİK VE TEKNİK ALTYAPIYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Bilişim, insanların çoğu alanda kullandığı bilimin dayanağı olan bilginin düzenli ve akla uygun şekilde bilgisayarlar ve benzeri aygıtlarla işlenmesi bilimi olarak tanımlanmaktadır. Bilginin bu şekilde işlenmesi sonucunda bilişim teknolojilerine her türlü alanda ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Gelişen teknoloji ile beraber müzik de bu sisteme ihtiyaç duyan ve ayak uydurmaya çalışan bir bilim dalı haline gelmiştir. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müfredata alınan Bilişim Destekli Müzik dersi 2006 yılından beri Güzel Sanatlar Liselerinde okutulmakta olan bir ders olmakla beraber bu dersin amacı öğrencileri müzik teknolojisi ve materyallerinden haberdar etmek ve onlara bu materyalleri kullanma becerilerini kazandırmaktır. Son yıllarda okullarda Fatih Projesi kapsamında bilişim altyapılarının oluşturulmasıyla beraber dersin ne şekilde işlendiği merak uyandırmaktadır. Bu düşünceden yola çıkılarak BİDEM dersinin işlenişi ve fiziksel şartları hakkında 51 Güzel Sanatlar Lisesi Öğretmeniyle görüşme yapılmıştır. Çalışmada dersin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar araştırılmış ve çözüm önerileri getirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma, BİDEM dersinin daha faydalı ve etkin işlenmesine katkı sağlaması açısından önem taşımaktadır. Araştırmanın bulgularına göre öğretmenlerin çoğunluğu kurumlarında bilişim destekli müzik dersinin yapılabilmesi için gerekli teknik altyapının bulunmadığını belirtmektedirler. Ayrıca bilişim destekli müzik dersi içeriğindeki nota yazım ve kayıt programlarının ekonomik sebepler dolayısıyla alınamadığını bu nedenle programların demo sürümlerini kullandıklarını ifade etmişlerdir.Keywords

Müzik öğretmeni, bilişim destekli müzik dersi, güzel sanatlar lisesi.

References