Abstract


YENİLİKÇİ BİR ÖĞRETİM TEKNİĞİ OLARAK ZİHİN HARİTALAMA VE DİN EĞİTİMİNDE KULLANIMI

Eğitim sistemimizde belirli bir zamana kadar “geleneksel öğretim” olarak adlandırılan bir yaklaşım tarzı benimsenmiş ve uzun yıllar okullarda bu yaklaşım tarzına uygun öğretim teknikleri uygulanmıştır. Bu yaklaşım tarzının doğal sonucu olarak öğretmen merkezli, öğrencinin beyin gücünü sınırlı bir şekilde kullandığı, üretkenlikten çok ezberciliğe dayanan, tekdüze, bireysel farklılıkların sınırlı ölçüde dikkate alındığı bir eğitim sistemi ortaya çıkmıştır. Fakat modern teknolojik gelişmeler sayesinde içinde yaşadığımız dünyada birçok alanda hızlı değişiklikler olmuş ve bu değişikliklerin neticesinde insanın hayata bakış açısı ve bu sürecin zorunlu sonucu olarak eğitim anlayışı da değişmiştir. Bu anlamda çağımızda öğrencilere verilen eğitim ve geliştirilmesi hedeflenen beceriler de geçmiştekilerden büyük oranda farklılaşmıştır. Çünkü içerisinde bulunduğumuz çağda, bilgi hem daha yoğun hem de daha karmaşık bir hale gelmiştir. Bilginin bu yoğun ve karmaşık yapısı, bilgiyi kullanacak bireyler açısından yeni yöntem ve tekniklerin de geliştirilmesini zorunlu hâle getirmiştir. Bu çalışmada, ülkemizde henüz pek yaygın olarak kullanılmayan, etkin bir araç olan zihin haritalarının tanıtımı yapılacak ve din eğitiminde kullanımı ile ilgili örnekler tanıtılacaktır.Keywords

Zihin Haritalama, Zihin Haritası, Kavram Haritası, Din Eğitimi.

References