Abstract


İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK KORKUSU VE ALTINDA YATAN SEBEPLER

Bu araştırmada ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin algısına göre öğrencilerin matematik dersine yönelik korkusunun ne derecede olduğu ve matematik dersine yönelik korkunun altında yatan sebeplerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Araştırma 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde İç Anadolu Bölgesi’nin bir ilindeki devlet okullarında öğrenim gören 172 ilkokul 4. sınıf öğrencisinin katılımı ile gerçekleşmiştir. Araştırmada veriler bir kapalı uçlu ve bir açık uçlu olmak üzere iki soru içeren anket formu ile toplanmıştır. Kapalı uçlu sorunun analizinde betimsel istatistiki tekniklerden (frekans ve yüzde), açık uçlu sorunun analizinde ise betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğrencilerin büyük bir kısmının matematik korkusuna sahip olmadığı ve öğrencilerin matematik korkusunun en çok dersten, sonra öğrencinin kendisinden, öğretmenden ve çevresinden kaynaklandığı belirlenmiştir. Araştırma sonunda ise matematik korkusunun önlenmesi ve giderilmesi için çeşitli önerilerde bulunulmuştur.Keywords

İlkokul, matematik korkusu, etkili matematik öğretimi.

References