Abstract


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIKLARI VE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİDE AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞLARININ ARACI ROLÜ

Bu araştırmanın amacı akademik erteleme davranışlarının sosyal medya bağımlılığı ve akademik başarı arasındaki ilişkideki aracılık etkisini tespit etmektir. Çok boyutlu yordayıcı korelasyonel desenin kullanıldığı araştırmanın çalışma grubunu, 2019-2020 öğretim yılında Türkiye’nin güneyinde yer alan bir devlet üniversitesinde öğrenimine devam eden 184 sosyal bilgiler öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veriler “Ergenler için Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği” ve “Tuckman Erteleme Ölçeği” aracılığıyla toplanmıştır. Katılımcıların akademik başarıları için genel not ortalamaları esas alınmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, korelasyon, hiyerarşik regresyon analizi ve Hayes (2018) tarafından önerilen aracılık analizinden faydalanılmıştır. Korelasyon analizi sonuçları; sosyal medya bağımlılığının akademik erteleme ile pozitif, akademik başarı ile negatif yönde ilişkisi olduğunu ortaya koymuştur. Akademik erteleme ile akademik başarı arasında negatif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Hiyerarşik regresyon analizlerine göre, sosyal medya bağımlılığı akademik ertelemeyi pozitif, akademik başarıyı negatif yönde yordamıştır. Akademik erteleme, akademik başarıyı negatif yönde yordamıştır. Aracılık analizi sonuçlarına göre; akademik ertelemenin sosyal medya bağımlılığı ve akademik başarı arasındaki ilişkide kısmi aracılık etkisi istatistiksel açıdan anlamlı çıkmıştır. Sosyal medya bağımlılığı ve akademik erteleme davranışları, akademik başarıdaki değişimin %43’ünü anlamlı bir şekilde açıklamıştır. Araştırma sonuçları, sosyal medya bağımlılığının akademik sorumluluk ve akademik performansa etkileri bağlamında tartışılmıştır.Keywords

sosyal medya bağımlılığı, akademik erteleme, sosyal bilgiler öğretmen adayları, hiyerarşik regresyon analizi, aracılık analizi

References