Abstract


TÜRKİYE’DE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK MOTİVASYON KAYNAKLARININ İNCELENMESİ

Türkiye’de meslek liseleri, ihtiyaç duyulan nitelikte insan kaynağı yetiştirmede önemli görevler üstlenmektedir. Bu okula devam eden öğrencilerin ise istenen başarıyı gösterebilmeleri akademik motivasyon düzeylerinin iyi olmasıyla mümkün olmaktadır. Bu nedenle meslek liselerine devam eden öğrencilerin motivasyon kaynakların bilinmesi ve gerekli önemlerin alınması gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı Türkiye’de meslek liselerine devam eden öğrencilerin akademik motivasyon kaynakları hakkında bilgi vermek, meslek liselerinde görev yapan öğretmen, yönetici ve program geliştirme uzmanlarına veri sağlamaktır. Araştırmada Çakır (2006) tarafından Türkçeye uyarlanan “Akademik Motivasyon Ölçeği” kullanılmış, toplam üç yüz otuz üç öğrenciye uygulanmıştır. Araştırma sonucuna göre; meslek liselerine devam eden öğrencilerin iç ve dış motivasyonları cinsiyet değişkenine göre farklılık göstermezken motivasyonsuzluk alt boyutunda ise erkeklerin daha fazla puan aldıkları görülmektedir. Aile ekonomik durumu iyi olan öğrencilerin iç ve dış motivasyon alt boyutlarında daha fazla puan alırken, aile ekonomik durumu zayıf öğrenciler ise motivasyonsuzluk alt boyutunda daha fazla puan almışladır. Bunun yanında araştırma sonucuna göre ayrıca; anne ve baba eğitim düzeyi yükseldikçe öğrencilerin iç ve dış motivasyon düzeyleri daha da artarken, sınıf düzeyleri arttıkça da azaldığı, üst sınıflardaki öğrencilerin daha fazla motivasyonsuzluk yaşadıkları görülmektedir.Keywords

Meslek lisesi, akademik motivasyon, motivasyonsuzluk, cinsiyet, aile sosyo-ekonomik durum

References