Abstract


KARİYER PLANLAMA DÜZEYLERİ: BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Bu çalışmanın amacı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin kariyer planlamalarının incelenmesidir. Çalışma grubunu 2019-2020 eğitim- öğretim yılında Siirt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören 160 kadın, 322 erkek toplamda 482 katılımcı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından oluşturulan demografik bilgi formu ile Yavuz Eroğlu ve Eroğlu (2020) tarafından geliştirilen kariyer planlaması ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemleri olarak sayı, yüzde, ortalama, standart sapma kullanılmıştır. İki bağımsız grup arasında niceliksel sürekli verilerin karşılaştırılmasında t-testi, ikiden fazla bağımsız grup arasında niceliksel sürekli verilerin karşılaştırılmasında Tek yönlü (One way) Anova testi kullanılmıştır. Anova testi sonrasında farklılıkları belirlemek üzere tamamlayıcı post-hoc analizi olarak Scheffe testi kullanılmıştır. Sonuç olarak, cinsiyet değişkeninde seçimin doğruluğu alt boyutunda erkekler lehine, bölüm değişkeninde seçimin doğruluğu ve eğitimin yeterliliği alt boyutlarında beden eğitimi öğretmenliği bölümünde öğrenim görenlerin lehine, mesleki farkındalık ve kariyere yönelik inanç alt boyutlarında dördüncü sınıfta okuyanlar lehine, anne eğitim düzeyinde kariyere yönelik inanç alt boyutunda okur yazar olmayanlar lehine, seçimin doğruluğu alt boyutunda ailede kariyer planına yakın birilerinin olması lehine, eğitimin yeterliliği alt boyutunda lisanslı spor yapanlar lehine, seçimin doğruluğu alt boyutunda okulda kariyer planlaması dersi alanlar lehine anlamlı farklılıklar görülmüştür p<0,05. Ayrıca medeni durum, baba eğitimi düzeyi, ailede spor yapma, çalışırken ücret beklentisi değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar görülmemiştir p>0,05.Keywords

Beden Eğitimi ve Spor, Kariyer, Kariyer Planlaması

References