Abstract


-

Mevcut çalışma erken çocukluk eğitimi kurumuna devam eden 60-66 aylık çocukların riskli oyun tercihlerini araştırmayı amaçlamaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır ve araştırmanın örneklemini Mersin ilinde bulunan beş farklı erken çocukluk eğitim kurumuna devam eden 100 çocuk oluşturmuştur. Veri toplama materyali olarak araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme soruları kullanılmıştır. Riskli oyunun altı farklı çeşidini betimleyen durumları yansıtan görseller, görüşme soruları ile birlikte kullanılmıştır. Veri analizi sürecinde çocukların riskli oyun tercihleri betimsel olarak hesaplanmış ve sıklık dağılımları elde edilerek gösterilmiştir. Ayrıca, çocukların riskli oyun tercihlerinin nedenleri, içerik analizi yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Çalışmanın sonuçları, çocukların riskli oyun oynamaya istekli olmadıklarını ortaya koymuştur. Bunun en temel sebebi olarak çocuklar, riskli oyunda yaralanma ya da zarar görme olasılığının bulunduğunu belirtmişlerdir. Bununla birlikte, çocuklar ebeveyn tepkilerini de riskli oyun oynamayı tercih etmeme nedenlerinden biri olarak ifade etmişlerdir. Bu sonuçlar, özellikle bireylerin tercihlerinde kültürün etkisine odaklanarak benzer araştırma sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Çocukların riskli oyunlarını desteklemek için optimum güvenlik standartlarının alındığı açık alanların düzenlenmesi önerilmiştir. Çocukların riskli oyun türünden en yüksek oranda fayda sağlamaları konusunda teşvik edilmeleri önerilmiştir. Son olarak, bu çalışmanın bulgularına dayanarak, çocuklar için riskli oyun fırsatlarının arttırılmasında, ebeveynlerin riskli oyunun çocuğun gelişimi ve öğrenmesi üzerindeki katkılarının önemi ile ilgili mevcut bilgi ve farkındalıklarının arttırılması önerilmiştir.Keywords
References