Abstract


21. YÜZYILDA YENİLİKÇİ ÖĞRETMEN OLMAK: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ YENİLİKÇİANLAYIŞ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırmada, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının yenilikçi düşünmebecerilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, yenilik tanımları, yenilik gerekçeleri, sahip oldukları yenilikçilik kategorileri, bulundukları çevrenin yeniliğe açık olma durumları, yenilikler konusunda yer aldıkları sosyal gruptaki rolleri ele alınmıştır.Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu doğrultuda yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmış, elde edilen veriler içerik analizi ile yorumlanmıştır. Araştırmada çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örneklem ve ölçüt örneklem yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler EğitimiBölümü, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı'nda öğrenim görmekte olan 13 kadın, 11 erkek toplam 24 öğretmen adayı oluşturmuştur.Araştıma sonucunda öğretmen adaylarının yeniliği tanımladıkları, yeniliğin eğitim-öğretimde gerekli olduğu, yeniliklere açık ve yeniliği benimsemiş oldukları tespit edilmiştir. Aday öğretmenlerin yenilikçilik kategorisi bakımından çoğunluğu 'yenilikçi' kategorisinde bulunmaktadır. Ancak "öncü" kategorisinde "yenilikçi" kategoriye yakın bir frekansa sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca yenilikçilik kategorilerine göre öğretmen adayları yenilikçilik özelliklerini taşımaktadırlar. Eğitim-öğretimde yenilikçi düşünme becerisinin bireylere kazandırılmasında, yenilikçi öğretmen eğitimi programları düzenlenerek öğretmenleri ve öğretmen adayları yaşam boyu öğrenmeye hazırlanmalı ve yenilikçi bir eğitimcinin karakteristik özellikleri mesleki eğitim fırsatlarıyla bütünleştirilmesi önerilmektedir.Keywords

Innovation, innovative thinking, skill, 21st century skills, social studies, pre-service teachers.

References