Abstract


ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN FEN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZ- YETERLİK İNANÇ VE TUTUMLARI

Bu çalışmanın amacı, özel eğitim öğretmenlerinin fen öğretiminde öz-yeterlik inançlarını ve fen öğretimine yönelik tutumlarını cinsiyetleri, öğretmenlik deneyimleri, mezuniyet bölümleri, çalıştıkları kurum ve hizmet içi eğitim bilimleri dersleri olup olmadıkları açısından incelemektir. . Bu amaçla, nicel araştırma yöntemlerinden biri olan betimsel tarama modelinde karşılaştırmalı tipte bir ilişkisel anket tasarımı kullanılmıştır. Araştırma, 2018-2019 öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda çalışan 191 özel eğitim öğretmeni ile yürütülmüştür. Ölçme aracı olarak Fen Öğretimi Öz-Yeterlik İnanç Ölçeği, Fen Tutum Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Veriler hem tanımlayıcı istatistikler hem de Tek Yönlü MANOVA teknikleri ile analiz edilmiştir. Sonuçlar, özel eğitim öğretmenlerinin fen bilgisi öğretimi öz-yeterlik inançlarının kolektif değişkenlerinin ve fen öğretimine yönelik tutumlarının cinsiyet, öğretim deneyimi, mezuniyet bölümü, kurum ve hizmet eğitimi fen bilgisi dersi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediğini göstermiştir.Keywords

Fen eğitimi, tutum, öz-yeterlik, özel eğitim

References