Abstract


COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN LİSANS EĞİTİMLERİNİN MESLEKİ HAYATTAKİ İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA DURUMU

Bu araştırmada Türkiye’de coğrafya öğretmenlerinin lisans döneminde aldıkları eğitimin mesleki hayatlarındaki ihtiyaçlarını karşılama düzeyinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Karma araştırma modelinin benimsendiği araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında Türkiye’de MEB’e bağlı kurumlarda çalışan 140 coğrafya öğretmeni oluşturmuştur. Katılımcılar amaçsal örnekleme yoluyla seçilmiştir. Araştırmaya katılımda gönüllülük esas alınmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma verileri coğrafya öğretmenleri için açılan çevrimiçi bir sosyal medya grubundan elde edilmiştir. Ayrıca, ilgili grupta randevu usulüyle öğretmenlerle iletişime geçilmiş ve örneklem çeşitliliğini sağlayan 25 öğretmenle ortalama 30-40 dakika süren yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Araştırmada elde edilen nicel verilerin analizinde, t testi, tek yönlü varyans analizi ve nitel verilerin analizinde ise betimsel analiz teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda coğrafya öğretmenlerin mesleki hayatlarında genel olarak lisans döneminde aldıkları alan bilgisi ve alan eğitimi bilgisi eğitimlerini orta düzeyde yeterli buldukları tespit edilmiştir. Araştırmanın nicel verilerinden elde edilen bulguların nitel bulgularla da örtüştüğü sonucu ortaya çıkmıştır. Cinsiyet, mesleki kıdem, mezun olunan program türü ve mezuniyet yılı değişkenlerinin lisans döneminde verilen alan bilgisi derslerinin (Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Arazi Çalışması), öğretmenlerin mesleki hayatlarındaki ihtiyaçları karşılama durumu üzerinde etkili olduğu gözlenmiştir. Ayrıca mezuniyet yılının lisans döneminde verilen alan eğitimi bilgisi derslerinin öğretmenlerin mesleki hayatlarındaki ihtiyaçları karşılama durumunu etkilediği belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda coğrafya öğretmenlerinin mesleki yeterliklerini artmaya yönelik öğretmen yetiştirme lisans öğretim programlarına, program içeriklerine, uygulamalarına ve meslekte hali hazırda çalışan öğretmenlere yönelik birtakım öneriler sunulmuştur.Keywords

Coğrafya öğretimi, coğrafya öğretimi, coğrafya öğretmeni; öğretmen yetiştirme; alan bilgisi; alan eğitimi bilgisi; Türkiye

References