Abstract


“HİKÂYELERLE DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMI”NIN ÖĞRENCİLERİN DEMOKRATİK TUTUM, AHLAKİ OLGUNLUK VE HEDEF DAVRANIŞ GELİŞİM DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı, 8. sınıfta öğrenim gören öğrencilere uygulanan “Hikâyelerle Değerler Eğitimi Programı(HİDEP)”nın öğrencilerin demokratik tutum, ahlaki olgunluk ve hedef davranış gelişim düzeylerine etkisini incelemektir. Bu araştırmada, “Öntest - Sontest Kontrol Gruplu Model” olarak tanımlanan yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Selçuklar ortaokulunda 2018-2019 eğitim yılında öğrenim gören 64 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya başlamadan önce “Hikâyelerle Değerler Eğitimi Programı(HİDEP)” adı altında bir program geliştirilmiştir ve bu program 16 hafta boyunca haftada 1 oturum ve 2 ders saati (80 dakika) olarak deney grubuna uygulanmıştır Programın etkililiğini test etmek için ölçme aracı olarak “Ahlaki Olgunluk Ölçeği”, “Demokratik Değerler Ölçeği” ve “Hedef Davranış Gelişim Ölçeği” deney ve kontrol gruplarına öntest ve sontest olarak uygulanmıştır. Verilerin analizi için İlişkisiz Ölçümler İçin T Testi, Karışık Ölçümler için İki Yönlü Anova ve Kovaryans Analizi kullanılmıştır. Sonuç olarak HİDEP’in öğrencilerin ahlaki olgunluk ve hedef davranış gelişim düzeylerini artırmada etkili bir uygulama olduğu söylenebilir. Öğrencilerde karakter ve değer gelişimi sağlayacak bu tür programların sayısı artırılması ve bu konu ile ilgili daha fazla deneysel çalışma yapılması gibi önerilerde bulunulmuştur.Keywords

Karakter Gelişimi, Değerler Eğitimi, Ahlaki Olgunluk, Demokratik Tutum, Hedef Davranış Gelişimi

References