Abstract


LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN NÜKLEER ENERJİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Teknolojik gelişmelerin hızla devam ettiği günümüzde alternatif enerji kaynaklarına yönelim de hız kazanmaktadır. Bu enerji kaynaklarından olan nükleer enerji ile ilgili insanların bilgilendirilmesi, küçük yaşlardan itibaren çevre eğitimi ile birlikte bu alanda bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bunun gerçekleşmesi konusunda öğretmenlere büyük görevler düşmektedir. Bu nedenle geleceğin öğretmenleri olan öğretmen adaylarının nükleer enerjiye olan tutumları, Üniversitede aldıkları eğitimin önemli olduğu anlaşılmaktadır. Nükleer enerji teknolojinin gelişimiyle birlikte çağımızda kullandığımız enerjinin karşılanması için ihtiyaç duyulan bir kaynaktır. Gelecekte de giderek önemi ve kullanımı artacak olan nükleer enerji konusunda öğrencilerin bilinçlenmesi gerekmektedir. Bunun için ilkokul öğretmenlerine önemli roller düşmektedir. Bu araştırmada eğitim fakültelerinin sınıf öğretmenliği programında öğrenim gören sınıf öğretmeni adaylarının nükleer enerji kullanımına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda nicel araştırma modeline göre araştırmacı tarafından geliştirilen güvenirlik ve geçerliği kanıtlanmış ‘Nükleer Enerjiye Yönelik Tutum Ölçeği’ öğretmen adaylarına uygulanmıştır. Araştırmaya Nevşehir Hacı Bektaş Veli ve Eskişehir Anadolu Üniversitelerinde öğrenim görmekte olan 217 öğrenci katılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının tutumlarının yaş ve sınıf düzeyi değişkenleri açısından incelendiğinde anlamlı bir fark görülmezken cinsiyet ve öğrenim görülen üniversite değişkenlerine göre incelenmesinde anlamlı fark ortaya çıktığı bulgularına ulaşılmıştır.Keywords

Sınıf öğretmenliği , Enerji Kaynakları , Nükleer Enerji

References