Abstract


ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERDE EŞ TÜKENMİŞLİĞİ İLE DURUMLUK VE SÜREKLİ KAYGI İLİŞKİSİ

Bu araştırmanın amacı, engelli çocuğa sahip annelerin eş tükenmişliği, durumluk ve sürekli kaygı puanları arasındaki ilişkileri belirleyerek durumluk ve sürekli kaygı puanlarının eş tükenmişliği puanlarını yordamadaki katkılarını incelemektir. Betimsel yöntemle yapılmış ilişkisel tarama modelinin kullanıldığı bu çalışmanın araştırma grubu, Konya ili merkez ilçelerinde çocukları özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine devam eden ve araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden engelli çocuğa sahip toplam 199 anneden oluşmaktadır. Eş Tükenmişlik Ölçeği-Kısa Formu (ETÖ-KF), Spielberger Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri (STAI) ve bazı sosyo-demografik bilgileri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” uygulanarak toplanan verilerin analizinde korelasyon analizi ve çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda, engelli çocuğa sahip annelerin eş tükenmişliği puanlarının durumluk ve sürekli kaygı puanları ile pozitif yönde orta düzeyde anlamlı ilişkisinin olduğu görülmüştür. Diğer yandan engelli çocuğa sahip annelerin durumluk ve sürekli kaygı puanlarının eş tükenmişliği puanlarına ilişkin varyansın %28'ini açıklayarak, eş tükenmişliği puanlarının anlamlı birer yordayıcıları olduğu bulunmuştur. Bulgular literatür ışığında tartışılmıştır.Keywords

Engelli çocuk, anne, eş tükenmişliği, kaygı.

References