Abstract


ÜSTÜN ZEKÂLI ÖĞRENCİLERİN SÖZDE-BİLİM İNANIŞLARININ İNCELENMESİ

Üstün zekâlı bireyler toplum içinde nitelikli küçük bir gruptur. Ancak ülkeler için önemli bir güç kaynağı teşkil ederler. Üstün zekâlı öğrencilerin ileride bilim profesyonelleri olmaları beklenir. Bu çerçevede düşünüldüğünde, üstün zekâlı bireylerin bilim ve sözde bilim ayrımı noktasında nerede olduklarının belirlenmesi önemlidir. Buradan hareketle gerçekleştirilen bu araştırmanın amacı, üstün zekâlı öğrencilerin sözde-bilim inanışlarını incelemektir. Araştırma nicel araştırma yöntemi tarama metoduna göre desenlenmiştir. Araştırmaya Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan bir Bilim ve Sanat Merkezi’ne (BİLSEM) devam eden 147 üstün zekâlı öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Sözde-Bilim İnanış Ölçeği (SİÖ) kullanılmıştır. Toplanan nicel veriler SPSS paket programı ile betimsel istatistikler, parametrik testlerden olan t-Testi ve ANOVA analizleri kullanılarak çözümlenmiştir. Elde edilen verilerin analizi sonucunda, araştırmaya katılan üstün zekâlı öğrencilerin bilimsel bilgileri önemsedikleri görülmüştür. Bir başka ifadeyle araştırmaya katılan üstün zekâlı öğrenciler bilim ve sözde bilimi ayıracak donanıma sahiptir. Ayrıca katılımcıların bilim ve sözde bilimi ayırma düzeyleri cinsiyet, bilimsel bir yayını takip etme durumu ve takip etme sıklığı değişkenlerine göre anlamlı fark göstermemektedir. Araştırma sonuçları ışığında örgün eğitim kurumlarında BİLSEM’lerde olduğu gibi bilimsel içerikli proje uygulamalarının yaygınlaştırılması ve bu uygulamalarda üstün zekâlı öğrencilerin lokomotif olarak kullanılması, gazete, televizyon gibi yayın organlarının daha sıkı denetlenmesi ve bilimsellik normlarına uygun yayınların desteklenmesi gibi öneriler getirilmiştir.Keywords

Üstün zekâ, üstün zekâlı çocuklar, bilim, sözdebilim

References