Abstract


SUYUN KALDIRMA KUVVETİNE YÖNELİK KAVRAMSAL DEĞİŞİM TEORİLERİ BAĞLAMINDA GÖRÜNGÜBİLİMSEL BİR İNCELEME

Araştırma beş lisans, altı lisansüstü, üç araştırma görevlisi ve bir alan öğretim üyesi olmak üzere toplam on beş katılımcıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı, katılımcıların suyun kaldırma kuvveti kavramına yönelik düşüncelerini, görüngübilimsel yöntemle çözümlemektir. Katılımcılar,suyun kaldırma kuvveti kavramına yönelik bir grup soru eşliğinde klinik görüşme sürecine dahil edilmişlerdir. Her bir katılımcıyla yaklaşık yirmi dakikalık bir görüşme gerçekleştirilmiş ve katılımcıların yanıtlarına göre doğaçlama sondaj sorular yönlendirilerek; bireylerin ilgili kavrama yönelik kapsamlı düşüncelerinin ne olduğu ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırmanın ham nitel verileri, kavramsal değişim teorilerinden diSessa'nın parçalı bilgi yapısı teorisine ve Vosniadou'nun teori benzeri bilgi yapısı teorisine göre çözümlenmiştir. Özellikle lisansüstü ve araştırma görevlisi katılımcıların yanıtlarında bir tutarsızlık belirlenmiştir. Bu yöndeki bir bulgu, diSessa'nın parçalı bilgi yapısı teorisiyle uyumludur. Alan uzmanı öğretim üyesi katılımcının yanıtlarının ise, tutarlı ve Vosniadou'nun teori benzeri bilgi yapısı teorisiyle uyumlu belirlenmiştir. Çalışmanın bulguları ve sonuçları sınıf içi öğretme-öğrenme süreçlerine gönderme yapacak ve fen eğitiminde kullanılan deneysel etkinlik içeriklerinin niteliğine katkıda bulunacak biçimde tartışılmıştır.Keywords

Fen Eğitimi, suyun kaldırma kuvveti, kavramsal değişim teorileri, görüngübilimsel ilkseller

References