Abstract


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN COVİD-19 DÖNEMİNDE UZAKTAN EĞİTİME KARŞI TUTUMLARI VE UZAKTAN EĞİTİMDE İYİ ÖĞRETİM ELEMANI ALGILARI

Covid -19 salgın hastalığının yayılması sonucu üniversiteler uzaktan eğitim ile eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmeye başlamıştır. Öğrenciler, akademisyenler ve üniversiteler için yeni, farklı bir eğitim sistemine girilmiştir. Bu dönüşüm çok hızlı bir biçimde gerçekleştiği için beraberinde pek çok etkiyi de yaratmıştır. Çalışmada Covid-19 döneminden dolayı ilk kez uzaktan eğitim sistemi ile eğitim alan üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitime karşı tutumları ve uzaktan eğitimde iyi öğretim elemanı algıları tespit edilmeye çalışılmıştır ve bazı değişkenlerin etkisi araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya eğitim fakültesindeki 7 farklı bölümden 518 öğrenci katılmıştır. Çalışmada veriler; nicel ve nitel araştırma yöntemleri birlikte kullanılarak toplanmaya çalışılmıştır. Nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli ve nitel araştırma yöntemlerinden mülakat kullanılmıştır. Nicel veriler Uzaktan Eğitime Karşı Tutum Anketi ve İyi Öğretim Elemanı Algı Anketi ile elde edilmiştir. Nitel verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış mülakat formu kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda; üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitime karşı tutumlarının olumsuz olduğu, uzaktan eğitimde iyi öğretim elemanı algılarının ise olumlu düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitim sürecinde en çok evde gerekli ortamın olmamasından kaynaklanan problemler yaşadıkları, internet erişiminden kaynaklı problemler ve akademik personelle iletişim eksikliğinden kaynaklı problemler yaşadıkları tespit edilmiştir. Üniversite öğrencilerinin yaklaşık olarak tamamının uzaktan eğitimle eğitim almak istemediklerini düşündükleri saptanmıştır.  Bununla birlikte; yüz yüze eğitimi daha verimli bulmakta olduklarını ve uzaktan eğitimi ciddiye alamadıklarını, disiplin problemi yarattığını ve odaklanma problemi yaşadıklarını, herkesin eşit olanaklara sahip olmadığını, sınıf ortamının öğrenmeye olan etkisinden mahrum olduklarını, sınavların güvenilir olmadığını, bilgisayar becerileri eksikliklerinden dolayı problem yaşamlarını, işbirlikli yerine bireysel çalışmaya yöneltmesi ve anlama problemi yaratmasını da negatif özellikleri olarak düşündükleri tespit edilmiştir.Keywords

Covid- 19, Uzaktan Eğitim, Üniversite Öğrencileri

References