Abstract


STEAM TEMELLİ FEN ÖĞRETİMİNİN ÜSTÜN ZEKALI VE YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN STEAM PERFORMANSLARINA TASARIM TEMELLİ DÜŞÜNME BECERİLERİNE VE STEAM TUTUMLARINA ETKİSİ

Araştırmanın amacı, STEAM temelli fen öğretiminin üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin STEAM performanslarına, tasarım temelli düşünme becerilerine ve STEAM tutumlarına etkisini incelemektir. Karma yönteme göre kurgulanan araştırmanın deseni iç içe desen destekli müdahale desenidir. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılı güney illerimizde bulunan bir Bilim ve Sanat Merkezi’nde Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme (BYF) Programı’na devam eden 33 beşinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın nicel aşamasında yarı deneysel uygulamaya dayalı veriler elde edilmiş. Nitel aşamasında ise uygulamalardan önce, uygulama sürecinde ve sonrasında görüşme yapılmıştır. Araştırmanın nicel verileri “STEAM Performans Değerlendirme Formu” (STEAM PDF) ve “Tasarım Temelli Düşünme Performans Değerlendirme Formu” (Tasarım Temelli Düşünme (PDF) ve “STEAM Tutum Testi” ile nitel verileri görüşme formu ve gözlemler ile toplanmıştır. Nicel verilerin analizi için karışık ölçümlerde ANOVA testi, nitel veriler için içerik analizi gerçekleştirilmiştir. 13 hafta boyunca STEAM temeli fen öğretimi uygulanan deney grubu ile STEM temelli BİLSEM fen bilimleri öğretim programı uygulanan kontrol grubu öğrencileri arasında STEAM ve tasarım temelli düşünme performansları bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuş, STEAM tutumları bakımından bulunamamıştır. STEAM temelli fen öğretimi, üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilere yaratma ve tasarım becerileri, STEAM’e ilişkin farkındalık kazandırmış; öğrencilerin mantıksal ve analitik düşünme becerilerini işe koşmalarını sağlayarak motivasyonlarını arttırmıştır.Keywords

Fen eğitimi, STEAM eğitimi, tasarım temelli düşünme, STEAM’e yönelik tutum, üstün zekâlı ve yetenekliler

References