Abstract


OKUL DIŞI ÖĞRENME VE OKUL DIŞI ÖĞRENMEYİ DÜZENLEME ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Okul dışı öğrenme faaliyetleri artan bir hızla tüm öğrenme alanlarında çeşitlenmeye başlamıştır. Okul dışı öğrenme sınıf ve okul ortamının tek boyutlu yapısını çeşitlendirerek öğrenen için kalıcı etki bırakan öğrenmeleri sağlamaktadır. Bu araştırmanın amacı okul dışı öğrenmeye ilişkin temel bilgileri sunarken bu alanda kullanılabilecek Okul Dışı Öğrenmeyi Düzenleme Ölçeği (ODÖDÖ)'yü geliştirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu farklı branşlarda görev yapan 340 öğretmen oluşturmaktadır. Bu araştırmada Okul Dışı Öğrenmeyi Düzenleme Ölçeği (ODÖDÖ)'yü geliştirmek üzere Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), Barlett’s Sphericity testi, Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA), Cronbach’s Alpha, madde toplam korelasyonu, Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) işlemleri yapılmıştır. ODÖDÖ'nün son halini oluşturan 29 maddenin oluşturduğu ölçek yapısına Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) yapılmış olup ölçeğin dört faktörlü yapıda olduğu tespit edilmiştir. ODÖDÖ'nün Cronbach’s Alpha içtutarlılık katsayısı 0.87 olarak hesaplanırken ölçeğin alt faktörlerini sırasıyla Bilgi, Planlama, Uygulama ve Değerlendirme boyutları oluşturmuştur. ODÖDÖ'nün bu alt boyutlarına ilişkin Cronbach’s Alpha değerleri Bilgi boyut 0.86, Planlama boyutu 0.81, Uygulama boyutu 0.73 ve Değerlendirme boyutu için 0.77'dir. İlgili bu değerler göz önüne alındığında ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile kontrol edildiğinde ODÖDÖ'nün dört alt faktörden oluşan yapısının olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords

Okul Dışı Öğrenme, ODÖDÖ, Ölçek, Geçerlik, Güvenirlik.

References