Abstract


PANDEMİ DÖNEMİNDE UZAKTAN MÜZİK EĞİTİMİ SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan ve dünya milletlerinin sosyal, ekonomik, ticari kültürel, beşeri tüm yaşamsal döngülerini bir anda değiştiren küresel salgın çok sayıda insanın ölümüne, birçok kişinin etkilenmesine ve ülkelerin düzenlerin değişmesine neden olmuştur. 2019-2020 bahar yarılı itibariyle küresel salgının Türkiye’yi de etkisi altına almaya başlamasıyla bahar yarıyılının altıncı haftası itibariyle Türkiye’de yükseköğretime geçici bir süre ile ara verilmesine karar verilmiştir. Türkiye ve hatta dünyada pek çok ülke tarihinde eğitim öğretime salgın nedeniyle bu kadar ara verildiğinin görülmediği bilinen bir gerçektir. Türkiye’de yükseköğretimde yüz yüze eğitime ara verilmesinden sonra üniversitelerde Yükseköğretim Kurumu ve Bilim Kurulu kararıyla eğitim öğretime uzaktan eğitim yolu ile devam edilmesi kararlaştırılmıştır. Küresel salgın sonrası yükseköğretim kurumlarında uzaktan müzik eğitimi sürecinde genel yaklaşımların ele alındığı bu araştırma kapsamında öğretim elemanlarının uzaktan müzik eğitimi sürecinin planlanması, uygulanması ve değerlendirme aşamalarında eğitim öğretim faaliyetlerini kapsayan ne tür yaklaşımlar sergilediklerinin belirlenmesi amacıyla üniversitelerin müzik programlarında görevli öğretim elemanları ile internet yolu ile yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşme sonucu elde edilen veriler analiz edilmiş, öğretim elemanlarına ait demografik bilgilerin yanında uzaktan müzik eğitimi sürecine ilişkin müzik öğretim elemanlarının yaklaşımları, görüşleri, düşünceleri ve önerilerine araştırma kapsamında yer verilmiştir. Araştırma Türkiye’nin farklı bölgelerindeki yükseköğretim kurumlarının müzik programlarında görev yapmakta olan 46 öğretim elemanı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın kapsam geçerliliği ve homojenliğinin sağlanması için seçilen üniversitelerin bölgesel anlamda eşit dağılmasına ve her bölgeyi kapsamasına dikkat edilmiştir. Araştırma sonucunda Türkiye’de uzaktan müzik eğitiminin gelişimine katkı sağlamaya dönük öğretim elemanı yaklaşımlarına yer verilmiş, uzaktan müzik eğitimine ilişkin sorunlar öğretim elemanları perspektifiyle belirlenmeye çalışılıp, gerekli çözüm önerileri sunulmaya çalışılmıştır. Araştırma verilerinin, sonuç ve önerilerinin uzaktan müzik eğitimine, küresel salgın sonrası yeni eğitim anlayışlarının oluşumuna katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.Keywords

Küresel salgın, uzaktan müzik eğitimi, Türkiye’de uzaktan eğitim süreci, uzaktan eğitim genel yaklaşımlar

References