Abstract


EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE GÖRE DEĞERLER VE DEĞER EĞİTİMİ

Bu araştırma, eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin sahip olduğu değerler ve değer eğitimi konusundaki görüşlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmada temel araştırma tasarımı olarak betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Katılımcıları belirlemek için uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubu olarak, iki ayrı devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesinin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Okulöncesi Öğretmenliği, Fen Bilimleri Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği bölümlerinin 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören toplamda 472 öğretmen adayı araştırmaya dahil edilmiştir. Verilerin toplanması amacıyla öğretmen adaylarına araştırmacılar tarafından hazırlanan “Değer Eğitimi Yazılı Görüş Formu” uygulanmıştır. Formda cinsiyet, bölüm ve değer eğitimine ilişkin ders alıp/almama değişkenlerine ilişkin kişisel bilgilere yönelik soruların yanı sıra, öğretmen adaylarının hangi değerleri daha çok önemsediği, değerlerin nasıl öğretilmesi ve değerlendirilmesi ilgili görüşlerini belirlemeye yönelik açık uçlu sorular yer almıştır. Formun geliştirilmesi sürecinde, araştırmacılar tarafından hazırlanan soruların uzman görüşlerine sunulması ve dönütlere göre gerekli düzeltmelerin yapılması sağlanmıştır. Elde edilen taslak yazılı görüş formu, deneme amacıyla yeterli sayıda öğretmen adayına uygulanarak anlaşılabilirliği sınanmıştır. Bu uygulama sonrasında form, gerekli düzenlemeler sonucunda asıl uygulama için hazır hale getirilmiştir. Form aracılığıyla elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi ile analiz edilerek öğretmen adaylarının değerler eğitimi ile ilgili görüşlerine yönelik bulgular tablolar halinde gösterilecek; bulgular, literatür desteği ile yorumlanarak tartışılmıştır. Karşılaştırma içeren bu araştırma, Eğitim Fakültesinin farklı bölümlerine öğrenim görmüş olan farklı branşlara sahip olacak öğretmen adaylarının değerlerle/değer eğitimiyle ilgili görüşlerindeki olası benzerlik ve farklılıkları ortaya çıkarmıştır.Keywords

Eğitim fakültesi, Değerler eğitimi, Öğretmen adayı

References