Abstract


YAYLI ÇALGILAR EĞİTİMİ ALAN MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRENME STRATEJİLERİNİ KULLANMA DURUMLARI

Mesleki müzik eğitiminin önemli bir boyutunu oluşturan çalgı eğitimi bilişsel, duyuşsal öğrenmelerin yanısıra psikomotor öğrenmelerin ön planda olduğu bir süreci kapsar. Bu çalışma yaylı çalgı eğitimi alan müzik öğretmeni adaylarının bireysel çalgı eğitimi derslerinde öğrenme stratejilerini kullanma durumlarının belirlenmesi ve öğrenme stratejilerinin kullanılma düzeylerinin cinsiyet, sınıf düzeyi ve çalgı türü açısından incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Şanlıurfa Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören toplam 51 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Tarama modelinin kullanıldığı çalışmada veriler Afacan (2018) tarafından geliştirilen “Keman Eğitimi Öğrenme Stratejileri Ölçeği” ile toplanmıştır. 6 faktörden oluşan ölçeğin yapılan araştırma için güvenirlik sonucu 0.961 bulunmuştur. Çalışmada toplanan veriler normal dağılıma uygunluk gösterdiğinden, verilerin analizinde parametrik testler kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, öğretmen adaylarının öğrenme stratejilerinden yineleme, anlamlandırma ve anlamayı izleme stratejilerini “Sık sık” kullandıkları, dikkat ve örgütleme stratejilerini “Bazen”, duyuşsal stratejileri ise “Nadiren” kullandıkları belirlenmiştir. Ayrıca öğrenme stratejilerinin kullanılma durumları ile cinsiyet ve sınıf değişkeni arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Öğrenme stratejilerinin kullanılma durumları eğitimi alınan çalgıya göre farklılık göstermemektedir. Elde edilen sonuçlar literatürdeki benzer çalışmaların sonuçları ile karşılaştırılarak değerlendirilmiş ve çalışmada elde edilen bulgular doğrultusunda yaylı çalgı eğitiminde öğrenme stratejilerinin kullanımına yönelik öneriler getirilmiştir.Keywords

Müzik öğretmeni adayı, yaylı çalgı eğitimi, öğrenme stratejileri

References