Abstract


UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE AKADEMİSYENLERİN İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Covid-19 kaynaklı kısıtlamalar nedeniyle tüm dünyada meslek grupları açısından farklı çözüm arayışları ortaya çıkmıştır. Eğitim sektörü ise, bu çözüm arayışlarının başında yer almaktadır. Bu nedenle araştırmada; uzaktan eğitim sürecinde Spor Bilimleri Fakültelerinde görev yapan akademisyenlerin iş tatmini ve örgütsel bağlılığa ilişkin görüşleri incelenmek istenmiştir. Araştırmaya farklı Spor Bilimleri Fakültelerinden toplam 33 akademisyen katılmıştır. Araştırmada nitel yöntem tercih edilmiştir. Araştırmanın etik kurul onayı alınmış olup, görüşmelerden önce katılımcılara araştırma ile ilgili detaylı bilgi verilmiştir. Araştırma sonucunda, akademisyenlerin uzaktan eğitim süreci içerisinde örgütsel bağlılıklarının ve iş tatmini düzeylerinde azalma olmadığı tespit edilmiştir. Akademisyenlerin tamamına yakını bu süreç içerisinde gerek yönetim ile ilgili gerekse meslektaşları ve öğrencileri ile olan ilişkilerinde aksama olmadığını belirtmişlerdir. Uygulamalı derslerde materyal eksikliğinin sıkıntı yarattığı ancak teorik derslerde bu tip problemin olmadığı ya da farklı çözüm arayışları ile giderildiği verilen görüşlerden anlaşılmaktadır. Fakültelerden uzak kalmak, her ne kadar öğretim elemanlarının akademik çalışmalarına ağırlık vermelerine yol açmış olsa da veri toplama konusunda sorun yaşadıkları tespit edilmiştir. Katılımcılar çoğunlukla gelecekte uzaktan eğitim modellerinin rahatlıkla kullanılabileceğini ancak karma eğitim modelinin daha çok tercih edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Araştırmada sonuç olarak, uzaktan eğitim sürecinin akademisyenlerde örgütsel bağlılığı ve iş tatminini olumsuz etkilemediği söylenebilir. Akademisyenlerin uzaktan eğitime yabancı olmaması, yönetim desteği ve stres yaratan diğer unsurların bu süreçte ortaya çıkmaması bu sonucu destekleyebilir. Gelecekte yapılacak olan benzer araştırmalar ile bu sonuçların karşılaştırılması önerilmektedir.Keywords

Covid-19, uzaktan eğitim, spor bilimleri, örgütsel bağlılık, iş tatmini

References