Abstract


MATEMATİKSEL ANLAM ÇÖZÜMLEME TABLOSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK PUANLAMA ANAHTARININ GELİŞTİRİLMESİ

Doğru bir şekilde hazırlanan anlam çözümleme tabloları soyut matematiksel kavramların somutlaştırılmasında kullanılabilir. Bu araştırmada matematik öğretmenlerinin oluşturdukları anlam çözümleme tablolarının doğruluğu değerlendirmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir dereceli puanlama anahtarı geliştirmek amaçlanmıştır. Araştırmanın verileri anlam özümleme tablosu hazırlama ile ilgili eğitim almış olan matematik öğretmenlerinin oluşturduğu 36 adet anlam çözümleme tablosundan oluşmaktadır. Geçerlik çalışması kapsamında uzmanların hazırlanan dereceli puanlama anahtarına yönelik görüşleri içerik, yapı ve ölçüt bağlamında tek tek incelenmiştir. Alt boyutlara ilişkin uzman görüşleri arasındaki uyum yüzdelerinin %83 ile %91 arasında değişmektedir. Dereceli puanlama anahtarının tamamına ilişkin uzman görüşü uyum yüzdesi ise %87’dir. Hesaplanan bu uyum yüzdeleri, geliştirilen dereceli puanlama anahtarının geçerli olduğunu göstermektedir. Güvenirlik çalışması kapsamında ise iki matematik uzmanının anlam çözümleme tablolarına verdikleri puanlar arasındaki uyum hesaplanmıştır. Puanlayıcıların alt ölçütlerdeki uyumları  “Cohens’s Kappa” ile hesaplanmıştır. Yönerge yazımı ve metin yazımı alt boyutlarında mükemmel uyuşma, tablo tasarımı alt boyutunda ise kabul edilebilir uyuşma görülmüştür. İki puanlayıcının toplam puanları arasındaki uyum ise “Spearman Korelasyon Katsayısı” ile hesaplanarak pozitif, anlamlı ve yüksek düzeyde uyum görülmüştür. Elde edilen bu sonuçlar, geliştirilen dereceli puanlama anahtarının matematik dersinde kullanılan anlam çözümleme tablolarının değerlendirilmesinde geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu göstermektedir. Geliştirilen dereceli puanlama anahtarı gerekli değişiklikler yapılarak diğer alanlarda da kullanılabilir.Keywords

Matematik eğitimi, Anlam çözümleme tablosu, Performans değerlendirme, Dereceli puanlama anahtarı

References