Abstract


OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERE SUNULAN ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ÖZEL EĞİTİM PROGRAMININ ETKİLİLİĞİ

Bu çalışma, sınıf yönetimi öz yeterliği ve disipline ayrılan zaman arasındaki ilişkide algılanan disiplin ikliminin aracı etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu araştırmanın araştırma grubu Uluslararası Öğretme ve Öğrenme Araştırması (The Teaching and Learning International Survey [TALIS]) 2018'e katılan 12202 Türk öğretmenden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak TALIS anketinde bulunan sınıf yönetimi öz-yeterlik ölçeği, algılanan disiplin iklimi ölçeği ve disipline ayrılan zaman araştırma verileri olarak kullanılmıştır. Araştırmadaki değişkenler arasındaki ilişkinlerinin belirlenmesi amacıyla iki model incelenmiştir. Bunlardan ilki bağımsız ve bağımlı değişken arası ilişkinin aracı değişkenin yokluğunda incelendiği Model 1’dir. Diğeri ise bağımsız ve bağımlı değişken arası ilişkinin aracı değişkenin varlığında incelendiği Model 2’dir. Araştırma sonucunda değişkenler arasında anlamlı ilişkiler olduğu; sınıf yönetimi öz yeterliliğinin algılanan disiplin ikliminin; disiplini ikliminin ise disipline ayrılan zamanın anlamlı bir yordayıcısı olduğunu saplanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, algılanan disiplin iklimi öğretmenlerin sınıf yönetimindeki öz yeterliklerinden olumlu etkilenmektedir. Öz yeterlik inancı yüksek olan öğretmenler, başarabileceklerine inanarak hedeflerini gerçekleştirme konusunda daha azimli olmaktadır. Ayrıca yüksek öz yeterlik inancına sahip öğretmenler disiplin sorunları gibi sınıf içi istenmeyen davranışlar karşısında daha dirençli olmaktadır. Ayrıca algılanan disiplin iklimi ile disipline ayrılan zaman arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmış.  Araştırma sonucunda öğretmenlerin sınıf disiplin iklimini olumsuz algıladıkça disiplin sağlayabilmek için harcadıkları sürenin arttığı saptanmıştır. Aracılık ilişkisi incelendiğinde; algılanan disiplin ikliminin, sınıf yönetimi öz yeterliliği ile disipline ayrılan zaman arasındaki ilişki üzerinde tam aracılık etkisi olduğu görülmüştür. Disiplin iklimi sağlanmış sınıflarda öğretmenler zamanları disiplin için değil gerçek öğrenme etkinliklerine ayıracaktır. Bu durum öğretimin niteliğini ve akademik sonuçları olumlu şekilde etkileyeceği görülmüştür. Çalışmanın bulguları literatür ışığında tartışılmıştır.Keywords

özel eğitim, okulöncesi eğitim, kaynaştırma, öğretmen yetiştirme

References