Abstract


ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK, STRES VE İŞE DUYULAN İLGİ ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİYE YÖNELİK YAPISAL BİR MODEL

Toplumun ihtiyacı olan insan gücünün yetiştirilmesinde önemli bir rolü olan öğretmenlerin algıları önem arz etmektedir. Bu çalışma, öğretmenlerin örgütsel sessizlik, stres ve işe duyulan ilgi algıları arasındaki ilişkilerin tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma ilişkisel tarama modelinde tasarlanmıştır. Resmi devlet okullarında görev yapan 396 öğretmen araştırmanın katılımcılarını oluşturmaktadır. Katılımcılardan veriler elde edilirken “Örgütsel sessizlik ölçeği”, “Stres Ölçeği” ve “İşe Duyulan İlgi Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler üzerinden betimleyici istatistikler ve değişkenler arasındaki ilişkiyi tespit etmek için pearson momentler çarpım korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Ayrıca öğretmenlerin örgütsel sessizlik algısı ile stres algılarının işe duyulan ilgi algısı üzerindeki doğrudan yordayıcılığını belirlemek için yapısal eşitlik modeli aracılığıyla analizler yapılmıştır. Öğretmenlerin örgütsel sessizlik algısının stres algısı üzerinden öğretmenlerin işe duyulan ilgi algısını üzerindeki dolaylı yordayıcılık gücünü tespit etmek amacıyla da yapısal eşitlik modeli üzerinden bootstrapping yöntemi kullanılmıştır. Yapılan analizler göstermiştir ki; öğretmenlerin örgütsel sessizlik, stres ve işe duyulan ilgi algıları arasında negatif veya pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin örgütsel sessizlik algılarının stres algısını pozitif yönde anlamlı bir biçimde yorduyorken (β= .36; p<0.01), işe duyulan ilgi algısını da negatif yönde ve anlamlı bir şekilde yordamaktadır (β= -.03; p<0.01). Öğretmenlerin stres algıları ise işe duyulan ilgi algılarını negatif yönde ve anlamlı bir şekilde yordamaktadır (β= -.25; p<0.01). Ayrıca öğretmenlerin örgütsel sessizlik algılarının stres algısı üzerinden işe duyulan ilgi algısını dolaylı olarak yordayıcılık etkisine sahip olduğu da görülmüştür. Yapılan bu çalışmanın sonucunda öğretmenlerin örgütsel sessizlik, stres ve işe duyulan ilgi algıları arasındaki ilişkiye dair kurulan teorik modelin ve hipotezlerin istatistiksel olarak doğrulandığı tespit edilmiştir.Keywords

Örgütsel sessizlik, stres, işe duyulan ilgi, öğretmen

References