Abstract


YEŞİL TÜKETİM KAVRAMI KONUSUNDA ÖĞRETMEN ADAYLARININ FARKINDALIKLARININ BELİRLENMESİ

Çevre ile ilgili sorunların azaltılması konusunda insanların bilinçlendirilmesi önem arz etmektedir. Aile içinde ve eğitim kurumlarında verilecek eğitimler ile çevreye duyarlı, bilinçli, çevre dostu tüketim anlayışına sahip bireyler yetiştirilebilir. Bu nedenle gelecek nesillere eğitim verecek olan öğretmen adaylarının “yeşil tüketim” konusunda farkındalık sahibi olmaları beklenmektedir. Araştırmanın amacı öğretmen adaylarının “yeşil tüketim” kavramı konusundaki farkındalıklarının belirlenmesidir. Nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılan bu çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen “Yeşil Tüketim Farkındalık Ölçeği” kullanılmıştır. Geliştirilen   ölçeğin geçerlilik ve güvenirlik sonuçları değerlendirildiğinde (KMO: 0,867) oldukça güvenilir olduğu bulunmuştur. Çalışma grubunu 2018/2019 yılları arasında eğitim fakültesinde bulunan151 tane dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Elde edilen veriler SPSS 16.0 paket programı kullanılarak, t-testi ve ANOVA testleri ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre öğretmen adaylarının cinsiyet ve çevre ile ilgili bir ders alma/almama durumlarına göre yeşil tüketim farkındalıkları arasında anlamlı bir fark bulunamazken; gelir seviyesi ve öğrenim gördükleri bölümler ile yeşil tüketim farkındalıkları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu durum öğretmen adaylarının öğrendikleri konuların içeriğinde, çevre ve çevresel sorunlara ait kavramların yer almasından dolayı yeşil tüketim konusunda da farkındalık sahibi olabileceğini düşündürmektedir. Gelir seviyesi yükseldikçe adayların yeşil tüketim ile ilgili farkındalıklarının da değiştiği görülmektedir. Gelecek nesillere eğitim verecek olan öğretmen adaylarının yeşil tüketim ile ilgili farkındalık sahibi olmalarını sağlayacak ders içerikleri oluşturulabilir. Bunun yanı sıra her bireyin yeşil tüketime yönelebilmesine yönelik düzenlemeler yapılabilir.Keywords

Yeşil tüketim, yeşil tüketim farkındalık ölçeği, farkındalık

References