Abstract


OKUL MÜDÜRLERİNİN VİZYONER LİDERLİĞİ İLE OKUL ETKİLİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışma, okul müdürlerinin vizyoner liderlik davranışları ile okul etkililiği arasındaki ilişkileri öğretmen algılarına dayalı olarak ortaya koymayı amaçlamaktadır. Nicel araştırma yönetimine göre desenlenen araştırmada betimleyici ve ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Batı Karadeniz Bölgesinde bulunan ve kamuya bağlı okullarda görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Kolay ulaşılabilir örnekleme yönteminin kullanıldığı araştırmada veriler, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında 232 öğretmenden elde edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak ‘’Vizyoner Liderlik Ölçeği’’ ve ‘’Okul Etkililiği Ölçeği’’ olmak üzere iki ölçek kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin okul yöneticilerine yönelik vizyoner liderlik ve görev yaptıkları okulların etkililiği hakkında görüşlerine yönelik betimsel istatistiklerden faydalanılmıştır. Verilerin normal dağılıp dağılmadığına karar vermek için Kolmogorow-Smirnov testi sonuçları incelenmiştir. Öğretmenlerin cinsiyet, eğitim durumu, aynı okul müdürüyle çalışma süresi değişkenleri ile okul etkililiği ve vizyoner liderlik düzeyleri arasındaki farkın belirlenmesi amacıyla bağımsız örneklemler t-testi uygulanmıştır. Öğretmenlerin aynı okulda çalışma süresi ve mesleki kıdem değişkenleri ile okul etkililiği ve vizyoner liderlik düzeyleri arasındaki farkın belirlenmesi amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin, okul müdürlerinin vizyoner liderlik yeterliklerini ve okullarının etkililik düzeylerini yüksek olarak gördüğü belirlenmiştir. Araştırma sonuçları ayrıca araştırmaya katılan öğretmenlerin aynı okulda çalıştıkları süreler ile vizyoner liderlik algıları arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir. Buna göre, aynı okulda 0-5 yıl arasında çalışan öğretmenler, 6-10 yıl arasında çalışan öğretmenlere göre okul müdürlerinin vizyoner liderlik düzeylerini daha yüksek olarak görmektedirler. Son olarak, vizyoner liderlik ve alt faktörleri ile okul etkililiği arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.Keywords

Vizyoner liderlik, okul etkililiği, ISTE standartları, okul müdürleri.

References