Abstract


ÖĞRENME STRATEJİLERİ İLE SOSYO-EKONOMİK DURUM, BIT KULLANIMI, YAŞ, EĞİTİM DURUMU ve PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerden gelişmişlik düzeyi ile eğitim sistemlerinin kalitesi ve ülkelerin sahip oldukları insan sermayesinin niteliği arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Bu yönü ile eğitim sistemleri ülkelerin kalkınma ve refahını sağlamada en güçlü etken olarak görülmektedir. Bu araştırmada, PIAAC 2015 sonuçlarına göre bireyin sosyo-ekonomik durumu, yaş ve eğitim durumu, ICT kullanımı ile problem çözme becerisi arasındaki ilişki ve bu ilişkide bireyin öğrenme stratejileri aracı değişkeninin rolü araştırılmıştır. Bu araştırmada bu ilişki örüntüsü doğrultusunda yedi ülke incelenmiştir. Araştırma ilişkisel tarama deseninde tasarlanmıştır. Araştırmanın örneklemini PIAAC 2015’e katılan yedi ülkenin (ABD, Türkiye, Finlandiya, Şili, Güney Kore, Japonya ve Singapur) hane halkı (16-65 yaş arası) oluşturmaktadır. Araştırmada PIAAC problem çözme başarı testi ile arka plan anketinden yararlanılmıştır. Verilerin analizinde çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, yedi ülkede de eğitim durumu, sosyo-ekonomik durum, yaş, ICT kullanımı ile problem çözme becerisi ile öğrenme stratejileri arasında anlamlı ilişkiler olduğunu göstermiştir. Araştırmanın eğitimde politika belirleyicilere, eğitimde üst düzey karar vericilere ve araştırmacılara ülke eğitim sistemlerinin çıktılarının görünümüne ilişkin ipuçları vermesi beklenmektedir.Keywords

PIAAC; yetişkin becerileri, problem çözme, öğrenme stratejileri, eğitim yönetimi, teknoloji zengin ortam

References