Abstract


MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

İlkçağlardan bu yana insanlar, çeşitli yöntem ve teknikler ile yaşam mücadelesi içinde kendi benliklerini oluştura-rak günümüze kadar süregelen ve hala sürmekte olan bir gelişim sarmalında çağa ayak uydurmaktadırlar. Zaman içerisinde toplumlar sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal gelişim, dönüşümler ve ilerlemeler sayesinde günü-müzdeki son hallerine ulaşmışlardır. Toplumların birbirleriyle olan etkileşimleri sonucu farklı kültürlerden insan-lar bir araya gelerek kültürel zenginlik, çeşitlilik ve etkileşimin fitilini ateşlemektedirler. Dünya üzerinde var olan farklı dil, din, ırk, eğitim, yaşam vb. gibi birçok etkenlerin insan yaşamının çeşitlenmesinde ve değişiminde önemli rol oynadığı söylenebilir. Bu rollerden biri ve önde gelen en önemli unsurların başında bireylerin yaşamında bilinçli değişimin sağlanabilmesini tetikleyen eğitim gelmektedir. Eğitim, insanların doğumundan ölümüne kadarki süreçte bireylere eşlik etmekte olan değişim ve gelişim süreci olarak tanımlanabilir. Bu araştırmada, Üniversitelerin Eğitim Fakültelerine bağlı Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Müzik Eğitimi Ana Bilim Dallarında öğrenim görmekte olan 1., 2., 3. ve 4. sınıf müzik öğretmeni adaylarının tükenmişlik düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modelinin kullanıldığı betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarında eğitim gören, Türki-ye’deki Üniversitelerin Eğitim Fakültelerine bağlı Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümlerinin Müzik Eğitimi Anabilim Dalla-rı, örneklemini ise 500’ü kadın, 357’si erkek öğrenci olmak üzere toplam 857 müzik öğretmeni adayından oluş-maktadır. Örneklem Türkiye’nin 7 farklı coğrafi bölgesinden seçkisiz atama yöntemi ile belirlenmiştir. Müzik öğ-retmeni adaylarının tükenmişlik düzeyleri ile cinsiyet, sınıf, mezun olunan lise türü değişkenleri arasında anlamlı farklılıklar olup olmadığının belirlenmesi amacıyla bağımsız örneklem t-testi kullanılmış, yine müzik öğretmeni adaylarının tükenmişlik düzeyleri ile üniversite, eğitim aldıkları çalgı türü ve aylık gelir düzeyleri arasında anlamlı farklılık olup olmadığının belirlenmesi amacıyla anova testi kullanılmıştır. Araştırma verilerinden elde edilen bu-gular yorumlanmış ve araştırmada ayrıntılı şekilde sunulmuştur.Keywords

Müzik eğitimi, tükenmişlik, tükenme, duyarsızlaşma, öğretmen adayları

References