Abstract


SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE EĞİTİCİ ÇİZGİ ROMAN VE EĞİTİCİ ÇİZGİ FİLM KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN TUTUM VE MOTİVASYONLARINA ETKİLERİ

Bu çalışma sosyal bilgiler dersinde materyal kullanımına odaklanmaktadır. Çalışmanın amacı, 6. sınıf sosyal bilgiler dersinde öğretim materyali olarak eğitici çizgi roman ve eğitici çizgi film kullanımının öğrencilerin tutum ve motivasyonları üzerindeki etkilerini belirlemektir. Eğitici çizgi romanlar ve eğitici çizgi filmler farklı deney gruplarında öğretim materyali olarak kullanılmış ve öğrencilerin sosyal bilgiler dersine yönelik tutum ve motivasyonları üzerindeki etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada nicel araştırma desenlerinden öntest ve sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Çalışma, bir il merkezinde yer alan üç farklı okulda yürütülmüştür. Çalışmada iki deney grubu ve bir kontrol grubu yer almaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu 260 6. sınıf öğrencisi oluşturmakladır. Veri toplama aracı olarak Sosyal Bilgiler Tutum Ölçeği ve Sosyal Bilgiler Motivasyon Ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçekler, ders süreci öncesinde ve ders süreci sonrasında birer kez uygulanmıştır. Verilerin analizinde tek yönlü ANOVA ve ilişkili örneklemler t testi kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgulara göre eğitici çizgi romanların kullanıldığı deney grubu ile kontrol grubu arasında öğrencilerin tutum ve motivasyon düzeylerinde anlamlı bir farklılık oluşmuştur. Aynı şekilde eğitici çizgi filmlerin kullanıldığı deney grubu ile kontrol grubu arasında da anlamlı farklılık gözlenmiştir. Bununla birlikte deney grupları arasında anlamlı farklılık gözlenmemiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre sosyal bilgiler dersinde hem eğitici çizgi romanların hem de eğitici çizgi filmlerin kullanılması öğrencilerin derse yönelik tutum ve motivasyonlarını olumlu yönde etkilediği söylenebilir. Bu nedenle araştırmacılar, öğrencilerini derse çekmek isteyen öğretmenlerin eğitici çizgi romanları ve eğitici çizgi filmleri etkili bir alternatif olarak düşünmelerini önermektedir. Araştırmacılar ayrıca yapılacak yeni çalışmalarda öğretmenlerin eğitici çizgi roman ve eğitici çizgi filmler hakkındaki görüşlerinin tespit edilmesini önermektedir.Keywords

Sosyal bilgiler, eğitici çizgi roman, eğitici çizgi film.

References