Abstract


BİLGİSAYAR II DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAŞARISINA VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ

Bu çalışmada Bilgisayar II dersinin öğretmen adaylarının başarısına ve bilgisayar destekli öğretime yönelik tutumlarına etkisinin incelenmesi hedeflenmiştir. Söz konusu amaç doğrultusunda tek grup ön test son test modeli ile bir araştırma desenlenmiştir. Çalışmaya 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Türkiye’de Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan ve Bilgisayar II dersine kayıtlı olan 180 öğretmen adayı katılmıştır. Bu katılımcılardan, ders öncesinde ve sonrasında akademik başarıyı tespit edebilmek için başarı testi ve tutumu belirleyebilmek için bilgisayar desteli eğitime yönelik tutum ölçeği ile veri toplanmıştır. Ulaşılan verilerin analizinde, bağımsız örneklem t-testi, eşleştirilmiş örneklem t-testi, ANOVA ve basit doğrusal regresyon analizleri kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre Bilgisayar II dersi, öğretmen adaylarının hem tutumlarına hem de başarılarına olumlu anlamda katkı sağlamıştır. Ayrıca Bilgisayar II dersi başarısının, öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime yönelik tutumlarının anlamlı yordayıcısı olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın bilgisayar destekli eğitimi, Bilgisayar II ve benzeri dersler bağlamında inceleyecek olan araştırmacılara yararlı olabileceği düşünülmektedir. Araştırma sonunda ileriki çalışmalara ve uygulamalara ışık tutabilecek çeşitli öneriler sunulmuştur.Keywords

Bilgisayar destekli öğretim, bilgisayar II dersi, öğretmen adayları, tutum, ders başarısı.

References