Abstract


ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİNE YÖNELİK METAFORİK ALGILARI

Öğretmen adaylarının kaynaştırma öğrencisine ilişkin metaforik algılarının incelendiği bu çalışma 2021-2022 eğitim öğretim yılının sonbahar döneminde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacı öğretmen adaylarının kaynaştırma öğrencisine ilişkin sahip oldukları algıları metaforlar aracılığı ile ortaya koymaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji ve amaçsal örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 184 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışma grubuna Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan okul öncesi ve sosyal bilgiler öğretmenliği programlarındaki öğretmen adayları dahil edilmiştir. Ayrıca araştırmanın verileri tümevarımsal içerik analizi ile analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda katılımcılar toplamda 184 metafor üretmişlerdir. Katılımcıların kaynaştırma öğrencisine ilişkin ürettikleri bu metaforlara yüklenen benzer anlamlar dikkate alınarak, metaforların gruplandırılması ile toplamda “gereksinimlerine uygun eğitim alması gereken birey”, “ilgi gösterilmesi gereken birey”, “farklı ve tamamlayıcı birey”, “özel olan birey”, “öğretici birey”, “keşfedilmemiş birey” olmak üzere altı tema elde edilmiştir. Bu temalara bakıldığında “gereksinimlerine uygun eğitim alması gereken birey” ve “ilgi gösterilmesi gereken birey” temalarında en fazla “çiçek” metaforu oluşturulurken, “farklı ve tamamlayıcı birey” temasında “gökkuşağı” metaforu oluşturulmuştur. Bunun yanı sıra “özel olan birey” temasında “kelebek” ve “gelincik”, “öğretici birey” temasında “kitap” ve “keşfedilmemiş birey” temasında “hazine” metaforu en fazla üretilen metaforlar olmuştur. Bütün temalar arasında en fazla “ilgi gösterilmesi gereken birey” temasında metaforlar üretildiği ve bu temada en fazla üretilen metaforun ise “çiçek” metaforu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. En fazla üretilen çiçek metaforundan sonra gökkuşağı, bebek, fidan, kitap ise en fazla tekrar edilen diğer metaforlardır. Çiçek, elmas, gökkuşağı gibi bazı metaforların ise metafora yüklenen anlam açısından birden fazla tema altında toplandığı görülmüştür. Öğretmen adaylarının kaynaştırma öğrencisini daha çok ilgi gösterilmesi gereken birey olarak algıladıkları ve kaynaştırma öğrencisine ilişkin metaforik algılarının olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords

Kaynaştırma, kaynaştırma öğrencisi, metafor

References