Abstract


BİYOLOJİ VE FEN ÖĞRETMENLERİNİN ARAŞTIRMA OKURYAZARLIĞI BECERİLERİ

Bu araştırmada; biyoloji ve fen öğretmenlerinin araştırma okuryazarlık beceri düzeyini ortaya koymak ve araştırma okuryazarlık beceri düzeyini alan, cinsiyet, eğitim durumu ve görev yaptıkları bölge değişkenlerine göre incelemek amaçlanmaktadır. Araştırma tarama modellerinden karşılaştırma türü ilişkisel tarama modeline uygun olarak yürütülmüştür. 25 biyoloji öğretmeni ve 57 fen öğretmeni olmak üzere toplam 82 kişiden oluşan çalışma örneklemi ölçüt örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir. Araştırma verileri Kişisel Bilgi Formu ve Öğretmenlerin Araştırma Okuryazarlığı Becerileri Ölçeği ile online olarak toplanmıştır. Öğretmenlerin araştırma okuryazarlığı becerileri düzeyini belirlemek için Ortalama ve Standart Sapma analizleri yapılmıştır. Öğretmenlerin araştırma okuryazarlığı becerileri düzeyinin tüm değişkenler açısından normal dağılıp dağılmadığı Kolmogorov Smirnov Testi ile analiz edilmiştir. Araştırma okuryazarlığı beceri düzeyini alan, cinsiyet ve eğitim durumu değişkeni açısından irdelemek için Bağımsız Gruplar t Testi, bölge değişkeni açısından irdelemek için ise One Way Anova Testi kullanılmıştır. Bulgularda; öğretmenlerin araştırma okuryazarlığı becerileri düzeyinin = 104.33 olduğu, araştırma okuryazarlık becerilerinin alan, cinsiyet, eğitim durumu ve görev yaptıkları bölgeye göre değişmediği tespit edilmiştir. Buna göre; öğretmenlerin araştırma okuryazarlığı becerilerinin yüksek düzeyde olduğu, bu düzeyin fen bilgisi ve biyoloji öğretmenliği alanına, cinsiyete, lisans / yüksek lisans eğitim durumuna ve öğretmenlerin görev yaptıkları bölgeye göre değişmediği sonucuna ulaşılmıştır. İleri araştırmalar için farklı örneklem ve değişkenler ile nitel veri toplama araçlarının kullanıldığı çalışmaların yapılması önerilir.Keywords

Biyoloji / Fen öğretmeni, araştırma okuryazarlığı, cinsiyet/eğitim durumu/ bölge değişkeni

References