Özet


GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİĞİN KARARA KATILIM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Bu araştırmanın amacı okul müdürlerinin güçlendirici liderlik özeliklerinin öğretmenlerin karara katılımları üzerindeki etkisini incelemektir Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmaya 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Trabzon ve Ankara illerinde görev yapan 358 öğretmen katılmıştır. Verilerin toplanmasında “Güçlendirici Liderlik Ölçeği” ve “Karara Katılım Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde hazır istatistik programı kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda öğretmenlerin okul müdürlerinin güçlendirici liderlik özelliklerine ilişkin algılarının öğretmenlerin öğrenim durumuna göre anlamlı olarak farklılık gösterdiği; cinsiyetlerine, kıdemine ve çalıştıkları okul türüne göre ise anlamlı farklılık göstermediği bulunmuştur. Lisans mezunu öğretmenler, lisansüstü mezuniyeti olan öğretmenlere göre okul müdürlerinin güçlendirici liderlik özelliklerini daha fazla sergilediklerini düşünmektedirler. Öğretmenlerin karara katılım düzeylerinin cinsiyet ve öğrenim durumu değişkinlerine göre farklılık gösterdiği bulunmuştur. Kadın öğretmenler erkek öğretmenlere, lisansüstü eğitim almış olan öğretmenler ise lisans eğitimi almış öğretmenlere göre daha fazla kararlara katıldığını belirtmişlerdir. Okul müdürlerinin güçlendirici liderlik özellikleri ile öğretmenlerin karara katılım davranışları arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Okul müdürlerinin güçlendirici liderlik özellikleri öğretmenlerin karara katılım davranışlarını %43 oranında yordamaktadır. Bulgular ilgili alanyazın çerçevesinde tartışılmış, uygulayıcılara ve araştırmacılara önerilerde bulunulmuştur.Anahtar Kelimeler

Güçlendirici liderlik, karara katılım, okul müdürü, öğretmen.


Reference