Abstract


ANA DİLİ EĞİTİCİLERİNİN İDEAL SINAV UYGULAYICISINA İLİŞKİN BİLİŞSEL KURGULARININ İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı ana dili eğiticilerinin ideal sınav uygulayıcısına ilişkin bilişsel kurgularının incelenmesidir. Araştırma, nitel ve nicel boyutlara sahip olduğundan dolayı karma yöntem araştırma çeşitlerinden keşfedici sıralı desene göre gerçekleştirilmiştir. Araştırma 2020-2021 öğretim yılında farklı kademelerde (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise) ana dili eğitimini yürütmekte olan 24 eğitici ile yürütülmüştür. Araştırmada ana dili eğiticilerinin ideal sınav uygulayıcısına ilişkin bilişsel kurguları sorgulanmaya çalışıldığından repertuvar grid tekniği kullanılmıştır. Ana dili eğiticileri tarafından doldurulan formlardaki bilişsel kurgular bilgisayar ortamına aktarılarak tematik analize tabi tutulmuştur. Araştırmanın sonunda etik ilkelere sahip olmak, farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinden yararlanmak, geçerli araçlar kullanmak, güvenilir araçlar kullanmak, hazırlama ve uygulama sürecinde yetkin olmak, iletişim ve rehberlik becerilerine sahip olmak, ölçme ve değerlendirmeyi dönüt sistemi olarak görmek, planlı ölçümler yapmak olmak üzere sekiz temel kurgu içerisinde yer alan 240 bilişsel kurguya ulaşılmıştır.Keywords

Ana dili öğretimi, ölçme ve değerlendirme, sınav uygulayıcısı, bilişsel kurgu.

References