Abstract


BEDEN EĞİTİMİ DERSİNDE WEB TABANLI E-PORTFOLYO DEĞERLENDİRME DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN BİLGİ, BECERİ VE TUTUMUNA ETKİSİ

Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi dersinde web tabanlı e-portfolyo değerlendirme destekli öğretimin ortaokul öğrencilerinin bilgi, beceri ve tutumlarına etkisini incelemektir. Bu çalışma, ön test - son test kontrol gruplu yarı deneysel araştırma modeli ile dizayn edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’de bir ortaokulun üç 6. Sınıf şubesinde öğrenimini sürdüren 102 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma öncesinde sınıflar yansız olarak kontrol (öğretmen değerlendirme grubu, N=33), deney I (portfolyo değerlendirme grubu, N=35) ve deney II grubu (web tabanlı e-portfolyo grubu, N=34) olarak atanmıştır. Araştırmada 6 hafta boyunca kontrol ve deney gruplarına öğretimin merkezine basketbolun konulduğu beden eğitimi dersleri işlenmiştir. Kontrol grubuna öğretmen değerlendirme destekli öğretim, deney I grubuna portfolyo değerlendirme destekli öğretim, deney II grubuna ise web tabanlı e-portfolyo değerlendirme destekli öğretim yapılmıştır. Araştırmada öğrenciler, öğretim öncesi ve sonrası ölçme araçları ile iki kez test edilmiştir. Araştırmada öğrencilerin basketbol bilgi düzeyini ölçmek için basketbol başarı testi, basketbol beceri düzeyini ölçmek için beceri dereceleme ölçekleri, beden eğitimi dersine ilişkin tutum düzeyini ölçmek için ise beden eğitimi dersi tutum ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler, tekrarlı ölçümler için faktöriyel ANOVA testi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları kontrol, deney I ve deney II grubunun son test bilgi, beceri ve tutum puanlarının ön test puanlarına göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu göstermiştir. Ayrıca çalışmada deney I ve deney II grubunun hem basketbol bilgi hem de basketbol beceri puanının kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek olduğu saptanmıştır. Bu araştırmanın sonucunda, beden eğitimi dersinde hem portfolyo değerlendirme destekli öğretimin hem web tabanlı e-portfolyo değerlendirme destekli öğretimin öğrencilerin basketbol bilgi ve becerilerini geliştirmede etkili olduğu söylenebilir.Keywords

Web tabanlı e-portfolyo, değerlendirme, öğrenci başarısı, beceri tutum.

References