Abstract


TÜRKİYE’DE DÖRT EL PİYANO İÇİN YAYIMLANAN ALBÜMLERİN VE PİYANO ALBÜMLERİ İÇİNDE YER ALAN DÖRT EL ESERLERİN İNCELENMESİ

Bu çalışma Türkiye’de dört el piyano için yayımlanan albümleri ve piyano albümleri içinde yer alan dört el eserleri içerik bakımından incelemek için hazırlanmış nitel bir araştırmadır. Model olarak içerik analizinin kullanıldığı bu çalışmada, Türkiye’de yayımlanan ve içerisinde dört el piyano eseri bulunan toplam on bir adet piyano albümü tespit edilmiş ve bu on bir albümün tümüne ulaşılarak örneklemin evreni temsil etmesi sağlanmıştır. Araştırma kapsamında ulaşılan dört el piyano albümleri ve piyano albümleri içinde yer alan dört el eserleri, belirlenen alt problemler doğrultusunda araştırmacılar tarafından incelenmiş; çalıcılık seviyeleri, tonalite/modalite/makam durumları, düzenleme/uyarlama/özgün/editörlü olmaları ve albüm türleri yönlerinden gruplanarak ilgili başlıklar altında tablolar halinde sunulmuş ve yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda ise; dört el piyano eserlerinin primo ve secondo partilerinin ağırlıklı olarak başlangıç ve orta seviyede yazıldığı, ileri seviye dört el piyano eserinin olmadığı tespit edilmiştir. Yine bu albümler içerisinde çoğunlukla tonal ve daha az sayıda makamsal eser olduğu görülmüş; modal dört el eserlere rastlanmamıştır. Düzenleme, özgün ve editörlü türündeki albümlerin sayıları birbirine yakınken, uyarlama türünde yalnızca bir tane dört el albümü olduğu tespit edilmiştir. Ulaşılan bu sonuçlar doğrultusunda dört el piyano albüm ve eserlerinin arttırılması; özengen ve mesleki düzeyde piyano eğitimi alan öğrencilerin derslerinde dört el çalışmalara daha fazla zaman ayrılması; hem dört el hem de iki piyano eser ve albümlerinin piyano eğitimine olan etkilerinin incelendiği akademik çalışmalar yapılması önerilmektedir.Keywords

Piyano eğitimi, dört el piyano, oda müziği

References