Abstract


BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ İÇİN ENGELLİ ÇOCUKLARA YÖNELIK ÖZ YETERLİLİK ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Ülkemizde kaynaştırma eğitimine tabi tutulan görme, zihinsel ve fiziksel engelli çocukların gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Block ve ark. (2013) tarafından geliştirilen “Beden Eğitimi Öğretmenleri için Engelli Çocuklara Yönelik Öz yeterlilik Ölçeği” Türkçe versiyonun geçerliği ve güvenirliğinin test edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda ölçek 241 kadın (Myaş= 24,03±5,13), 117 (Myaş=22,95±3,91) erkek olmak üzere toplam 358 beden eğitimi öğretmenine uygulanmıştır. Ölçek 32 madde (Fiziksel Engel, Zihinsel Engel ve Görme Engeli) olmak üzere 3 alt boyuttan oluşmakta ve 5’li derecelendirme ile değerlendirilmektedir. Basit tesadüfi örnekleme yönteminin kullanıldığı çalışmada %95 güven aralığı %5 hata payı ile verilerin analizi gerçekleştirilmiştir. Pilot çalışma ve gerçek çalışma için örneklemden ayrı ayrı veriler toplanılmıştır. Verilerin analizinde, yapı geçerliğine ilişkin olarak Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA), Faktör analizi yapılmadan önce örneklem büyüklüğünün faktör analizine uygunluğu belirlemek amacıyla Kaiser Mayer Olkin (KMO) ve Bartlett küresellik testleri ile analiz edilmiştir. Ayrıca örneklemden elde edilen modeli doğrulamak amacıyla Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ve maddeler arasındaki iç tutarlık katsayısının belirlenmesinde ise Cronbach Alfa güvenirlik analizi ile yakınsak ve ıraksak değerleri için AVE, DR değerleri kullanılmıştır. x2/df=2,1, RMSEA = 0.9, SRMR = 0.06, NFI = 0.93, NNFI= 0.96, CFI = 0.96]. İç tutarlık katsayılarının ise ,93 ile ,95 arasında değiştiği belirlenmiştir. Bulgular sonucu Engelli Çocuklara Yönelik Beden Eğitimi Öğretmenliği Eğitimi için Öz yeterlilik Ölçeği’nin Türkçe uyarlamasının Beden Eğitimi Öğretmenlerinin görme, zihinsel ve fiziksel engel alt boyutlarında öz-yeterliliklerini ölçmek amacıyla literatürde istenilen düzeyde psikometrik özelliklere sahip olduğu söylenebilir. Bu çalışmadan sonra yapılacak çalışmalarda doğrulayıcı faktör analizi ile uygulamasının yapılması ölçeğin geçerlik ve güvenirliğine önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir.Keywords

Kaynaştırma, öz-yeterlik ölçeği, beden eğitimi öğretmeni.

References