Abstract


SPOR KAVRAMI: ÇOCUKLARIN PERSPEKTİFİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

Bu çalışmada, farklı branşlarda aktif olan çocukların perspektifinden spor kavramına ilişkin algılarının ortaya koyulması amaçlanmıştır. Bu bağlamda, spor kursları aracılığıyla spora aktif olarak devam eden çocuklara spor kavramına yönelik algılarını ortaya koymak için metafor ve çizimler yaptırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, farklı illerde (Şırnak, Diyarbakır, Muş, Samsun, Çorum) spor kursları aracılığıyla spora aktif olarak devam eden 58 çocuk çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışma; nitel araştırma desenlerinden "olgubilim (fenomenoloji)" modelinde olup, örneklem seçimi amaçlı örnekleme tekniklerinden "ölçüt örnekleme" ile yapılmıştır. Çalışmada çocukların perspektifinden spor kavramına yönelik metaforik algıları tespit etmek amacıyla amaçlı örnekleme yönteminin bir çeşidi olan ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çocukların spora dair metaforik algılarını belirlemek amacıyla “Spor benim için…………………..gibidir/benzer; çünkü…………………………” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. İlaveten bu kavramı yansıtan düşüncelerini tespit etmek için resim çizmeleri istenmiştir. Çalışmada öğrencilere yönelik hazırlanan bilgi formu aracılığıyla elde edilen verilerin analizi içerik analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırma verilerinin çözümlenmesi neticesinde spor kavramı algısının, çocuklar için “başarı, iç dünya/duygu, evrensellik, çok yönlü gelişim, sosyallik/ yardımlaşma/ fair play, eğlence/ oyun/ rekreatif etkinlik, yaşam kalitesi, rekabet/ mücadele” gibi sekiz kategori şeklinde olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın bulguları doğrultusunda spor kavramının çocuklar için; kazanma unsuru olması, bireylerin kendini geliştirmesini sağlaması, kişisel, bedensel, ruhsal ve sosyal gelişim sağlanması, haz ve mutluluk vermesi, bireylerin kendine olan güvenlerinin gelişmesinde rol oynaması, yeteneklerin ortaya çıkmasında etkin olmasında önemli bir faktör olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. İlaveten, paylaşım, birlik-beraberlik, dayanışma, zamanı etkin ve verimli bir şekilde değerlendirme, keyif alma, sağlıklı bir yaşam biçimi, mücadele etme ve pes etmeme gibi kavramları da spor ile bağdaştırdıkları görülmektedir. Dolayısıyla sporun çocuklar açısından birçok konuda oldukça önemli bir kavram olarak algılandığı söylenebilir.Keywords

Spor, çocuk, çocuk perspektifi, spor algısı.

References