Abstract


7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ŞARKILARIN KONUŞMA BECERİSİNİ GELİŞTİRMEDEKİ ROLÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ -BİR OLGUBİLİM ÇALIŞMASI-

Bu araştırmanın amacı; 7. sınıf öğrencilerinin, şarkıların konuşma becerisini geliştirmedeki rolüne ilişkin görüşlerini incelemektir. Araştırmada, nitel araştırma desenlerinden olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Katılımcılar, amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Araştırmada örneklem olarak İzmir ilinin Ödemiş ilçesinin her kesimini temsil etmesi amacıyla farklı büyüklüklerde, farklı sosyoekonomik düzeyde ve farklı olanaklara sahip 7 okul seçilmiştir. Araştırmanın katılımcıları, bu okullarda öğrenim gören toplam 26 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Analizde öncelikle ses kayıtlarının yazıya dökümü yapılmış ve daha sonra bu kayıtlar çözümlenmiştir. Yapılan görüşmelerin sonucunda, öğrencilerin dinledikleri şarkılar ile konuşma becerisine ilişkin görüşleri; “Kelime Öğrenimi”, “Konuşma Bozuklukları”, “Etkili Konuşma” olmak üzere 3 (üç) ana tema altında toplanmıştır. Oluşturulan ana temalar; öğrencilerden gelen farklı görüşler doğrultusunda çeşitli alt temalara, alt temalar ise kendi içinde birtakım kategorilere ayrılarak incelenmiştir. Kelime öğrenimi; “Türkçe kelime öğrenme”, “kalıcı kelime öğrenme”, “sadece yabancı şarkılardan kelime öğrenme” ve “kelime öğrenmeme” olmak üzere 4 (dört) alt temadan oluşturulmuştur. Konuşma hataları teması; “yöresel ağız kullanımı”, “şarkılardaki telaffuz hataları”, “şarkıcının etkisi”, “yabancı kelime kullanma” ve “argo kelime kullanma” olmak üzere 5 (beş) alt temadan oluşturulmuştur. Etkili konuşma teması; “şarkılarda vurgu, durak ve tonlama”, “şarkılar ve akıcı konuşma”, “şarkılar ve konuşma hızı”, “etkinliklerde şarkı kullanımı” olmak üzere 4 (dört) alt temadan oluşturulmuştur.Keywords

Konuşma becerisi, şarkı, nitel araştırma, olgubilim.

References