Özet


İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MÜZE VE SANAT KAVRAMLARINA YÖNELİK BİLİŞSEL YAPILARININ KÜLTÜREL MİRAS ÖĞRENME ALANI ÇERÇEVESİNDE BELİRLENMESİ

Bu araştırmanın ele aldığı konu öğrencilerin müze ve sanat kavramlarıyla ilgili var olan zihinsel yapısının belirlenmesidir. Bu problem doğrultusunda araştırmanın amacı, ilkokul öğrencilerinin müze ve sanat kavramlarına yönelik bilişsel yapılarının kültürel miras öğrenme alanı çerçevesinde belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunda yer alan öğrenciler rastgele amaçlı örneklem türüne göre seçilmiştir. Buna göre araştırmaya ilkokul 2.3. ve 4. sınıf öğrencilerinden 150 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmanın verileri iki şekilde toplanmıştır. İlk aşamada öğrencilerden kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla müze ve sanat kavramlarına zihinlerinde karşılık gelen on tane kavramı ve bu ifadelerini açıklayacak bir cümle yazmaları istenmiştir. İkinci aşamada öğrencilerden yine müze ve sanat kavramları ile ilgili bir resim yapmaları istenmiştir. Burada elde edilen görsel veriler öğrencilerin ilk aşamada verdikleri cevapları desteklemek amacıyla toplanmıştır. İlk aşama sonucunda elde edilen veriler betimsel analiz ile; ikinci aşama sonunda elde edilen görsel veriler ise semiyotik analiz ile analiz edilmiştir. Araştırmanın elde edilen sonuçlarına göre “müze” kavramı en çok sayıda “eski eşyalar”; “sanat” kavramı ise en çok frekansta “resim” kelimesiyle ilişkilendirilmiştir. Öğrencilerin “müze” ve “sanat” kavramlarına karşılık zihinlerinde canlanan görsel ifadelerinin sözel ifadeleriyle benzer doğrultuda olduğu anlaşılmıştır.Anahtar Kelimeler

Sanat eğitimi, müze eğitimi, kültürel miras, kelime ilişkilendirme testi.


Reference