Abstract


SPOR YAPAN VE SPOR YAPMAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCILERININ BENLIK SAYGISI DÜZEYLERININ İNCELENMESI

Spora katılım bireylerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerini olumlu etkilediği, sosyalleştirdiği, özgüven kazandırdığı ve ruh sağlığına faydalarının olduğu bilinmektedir. Bazı insanların sportif faaliyetlere katılmaması ve hareketsiz bir yaşam sürdürmeleri birçok sağlık sorunları ile birlikte düşük benlik saygısına da sebep olabilmektedir. Düşük benlik saygısı olan kişiler sosyal aktivitelere karşı ilgisiz olmakta, kendilerini sürekli küçük görmekte ve sorumluluk almaktan kaçınmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı spor yapan ve spor yapmayan üniversite öğrencilerinin benlik saygısı düzeylerinin incelenmesidir. Spor yapan ve spor yapmayan üniversite öğrencilerinin benlik saygısı düzeylerinin belirlenmesi için yapılan bu çalışma betimsel tarama modeli niteliğinde kesitsel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı İnönü Üniversitesi öğrencileri oluştururken, örneklem grubunu tesadüfi örneklem yolu ile seçilen İnönü Üniversitesinin 461 öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada Tafarodi ve Swan (2001) tarafından geliştirilen, Doğan (2011) tarafından Türkçeye uyarlanmış ‘İki boyutlu benlik saygısı ölçeği (kendini sevme/öz yeterlik)’ kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach's Alpha değeri ,94, ölçeğin alt boyutlarının Cronbach alfa değerleri ise ‘kendini sevme’,91 ‘öz yeterlik’,87 olarak saptanmıştır. Araştırmada ikili karşılaştırmalarda bağımsız gruplar için t-testi, çoklu karşılaştırmalar için tek yönlü Anova testi, çoklu karşılaştırmalarda farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için post-hoc testi olarak Tukey testi yapılmıştır. Test sınamalarında anlamlılık düzeyi α=0,05 olarak benimsenmiştir. Araştırmada cinsiyet ve aile gelir durumu değişkenine göre üniversite öğrencilerinin benlik saygısı sonuçları arasındaki fark istatistiki olarak anlamlı bulunmamıştır. Yaş ve spor yapma durumu değişkenine göre üniversite öğrencilerinin benlik saygısı sonuçları arasındaki fark istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur. Araştırmamıza katılan üniversite öğrencilerinin cinsiyetleri ve aile gelir durumlarının benlik saygısı üzerinde önemli bir etken olmadığı, yaş ve spor yapma durumu değişkeninin ise benlik saygısı üzerinde önemli bir etken olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Spor yapmayan üniversite öğrencilerinin spor aktivitelerine yönlendirilmesi ile benlik saygılarının artacağı, kendisi ile ilgili oluşabilecek olumsuz düşüncelerden uzaklaşması ve zorluklarla başa çıkabilmelerine katkı sağlaması açısından önemli olduğunu söyleyebiliriz.Keywords

Spor, benlik, benlik saygısı, üniversite öğrencileri

References