Özet


TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNDE UZAKTAN EĞİTİM ORTAMLARININ KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUMUN YORDAYICILARI OLARAK ÇEVRİM İÇİ ÖZ DÜZENLEME VE ÇOK BOYUTLU ALGILANAN SOSYAL DESTEK

Öz düzenleme öğrencilerin zihinsel becerileri aracılığıyla akademik becerilerini yönetebilmesidir. Öz düzenleme bir yetenek veya performans olmaktan çok bir öz yönelim ve öz yönetim sürecidir. Sosyal destek, bireyin doğrudan iyi olma halini ve ruh halini etkileyerek onların olumsuz ya da stresli yaşam deneyimlerinin etkilerini hafifletmeye yardımcı olmaktır. Sosyal destek algısı yaşanan salgın hastalık sürecinin etkilerinin azaltılmasında etkili bir durumdur. Bu bağlamda çevrim içi öz düzenleme becerileri ve çok boyutlu algılanan sosyal desteğin, pandemi sürecinde uzaktan eğitim ortamlarının kullanımına ilişkin tutumu ne düzeyde yordadığını tespit etmek ve kavramların ilişkisini ortaya koymak önemli olabilir. Bu araştırmada üniversite Türkçe öğretmenliği öğrencilerinin çevrim içi öz düzenleme becerileri, çok boyutlu algıladıkları sosyal destekleri ve pandemi sürecinde uzaktan eğitim ortamlarının kullanımına ilişkin tutumları arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma, nicel araştırma desenlerinden biri olan ilişkisel araştırma deseni ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın verileri kartopu örnekleme tekniği ile seçilmiş ve araştırmaya 206 Türkçe öğretmenliği öğrencisi katılmıştır. Araştırmada veri toplama araçları olarak “Türkçe Çevrimiçi Öz Düzenleme Ölçeği”, “Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği”, “Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim Ortamlarının Kullanımına İlişkin Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Yaşanan salgın süreci göz önünde tutularak verilerin Google Forms ile toplanması uygun görülmüştür. Analizler, jamovi bilgisayar programları kullanılarak yapılmıştır. Türkçe öğretmenliği öğrencilerinin çevrim içi öz düzenleme becerileri, çok boyutlu algıladıkları sosyal destek, uzaktan eğitim ortamlarının kullanımına ilişkin tutumları cinsiyet ve sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık göstermemektedir. Öğrencilerin, çevrim içi öz düzenleme becerileri, çok boyutlu algıladıkları sosyal destek, uzaktan eğitim ortamlarının kullanımına ilişkin tutumları arasında anlamlı pozitif ilişkiler tespit edilmiştir. Çevrim içi öz düzenleme becerileri ve çok boyutlu algılanan sosyal destek, uzaktan eğitim ortamlarının kullanımına ilişkin tutumun anlamlı yordayıcıları olarak toplam varyansın %37’si açıklanmaktadır.Anahtar Kelimeler

Türkçe öğretmenliği, öz düzenleme, sosyal destek, uzaktan eğitim, tutum.


Reference